A A A A A
เศคาริยาห์ ๑
๑๘
“ข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นแลเห็น นี่แน่ะ มีเขาสัตว์ 4 เขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๘
แล้วข้าพเจ้าเงยหน้า เห็นเขาสัตว์สี่อันอยู่ตรงหน้า!
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๘
ผม​เงยหน้า​ขึ้นมา​เห็น​เขาสัตว์​สี่อัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๘
ข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นแลเห็น ดูเถิด มีสิงค์สี่สิงค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๘
ข้าพเจ้าจึงเงยหน้าขึ้นแลเห็น ดูเถิด มีเขาสี่เขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๘
นิมิต เรื่อง เขา สี่ เขา กับ ช่าง ไม้ สี่ คน ข้าพเจ้า จึง เงย หน้า ขึ้น แล เห็น ดูเถิด มี เขา สี่ เขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok