A A A A A
เศคาริยาห์ ๑
๑๕
เราโกรธประชาชาติมากที่อยู่อย่างสบายๆ เพราะเมื่อเราโกรธแต่น้อย เขาทำให้เหตุการณ์ยากลำบากมากขึ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๕
แต่เราโกรธยิ่งนักที่ชนชาติต่างๆ รู้สึกมั่นคงปลอดภัย เราโกรธนิดเดียว แต่พวกเขาทำให้ย่อยยับเกินขนาด’
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๕
เรา​โกรธ​ชนชาติ​ที่​เย่อหยิ่ง​จองหอง​เหล่านั้น​มาก คือ​ชนชาติ​เหล่านั้น​ที่​คิดว่า​ตัวเอง​มั่นคง​ปลอดภัย ตอนนั้น​เรา​โกรธ​คนอิสราเอล​ไม่มาก เรา​จึง​ใช้​คน​พวกนี้​ไป​ลงโทษ​คน​ของเรา แต่​พวกเขา​ก็​ทำ​เกินไป”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๕
เราโกรธประชาชาติมากที่อยู่อย่างสบายๆ เพราะเมื่อเราโกรธแต่น้อย เขาก็ก่อภัยพิบัติเกินขนาด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๕
เราโกรธประชาชาติมากที่อยู่อย่างสบายๆ เพราะเมื่อเราโกรธแต่น้อย เขาก็ก่อภัยพิบัติเกินขนาด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๕
เรา โกรธ ประชาชาติ มาก ที่ อยู่ อย่าง สบาย ๆ เพราะ เมื่อ เรา โกรธ แต่ น้อย เขา ก็ ก่อ ภัย พิบัติ เกิน ขนาด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok