A A A A A
เศคาริยาห์ ๑
๑๔
ทูตสวรรค์ผู้ที่สนทนาอยู่กับข้าพเจ้าจึงกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า ‘จงร้องประกาศว่า พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้ว่า เรามีความหวงแหนกรุงเยรูซาเล็ม คือกรุงศิโยนเป็นอย่างยิ่ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๔
แล้วทูตสวรรค์ที่สนทนากับข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า “จงประกาศถ้อยคำเหล่านี้ พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า ‘เราหวงแหนเยรูซาเล็มและศิโยน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๔
ทูตสวรรค์​ที่​พูด​กับ​ผม บอก​ให้​ผม​ไป​ประกาศ​เรื่องนี้ คือ พระยาห์เวห์​ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น​พูดว่า “เรา​หึงหวง​เยรูซาเล็ม​และ​ภูเขา​ศิโยน​มาก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๔
ทูตสวรรค์ผู้ที่สนทนาอยู่กับข้าพเจ้าจึงกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า ‘จงร้องว่า พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่า เรามีความหวงแหนกรุงเยรูซาเล็ม คือกรุงศิโยนเป็นที่ยิ่ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๔
ทูตสวรรค์ผู้ที่สนทนาอยู่กับข้าพเจ้าจึงกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า `จงร้องว่า พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ว่า เรามีความหวงแหนกรุงเยรูซาเล็ม คือกรุงศิโยนเป็นที่ยิ่ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๔
ทูต สวรรค์ ผู้ ที่ สนทนา อยู่ กับ ข้าพเจ้า จึง กล่าว แก่ ข้าพเจ้า ว่า ` จง ร้อง ว่า พระ เยโฮ วาห์จอม โยธา ตรัส ดังนี้ ว่า เรา มีค วาม หวงแหน กรุง เยรูซา เล็ม คือ กรุง ศิโยน เป็น ที่ ยิ่ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok