A A A A A
เศคาริยาห์ ๑
๑๐
ชายที่ยืนอยู่ท่ามกลางต้นน้ำมันเขียวจึงบอกว่า ‘เหล่านี้คือผู้ที่พระยาห์เวห์ทรงใช้ให้ไปเที่ยวตรวจแผ่นดินโลก’
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๐
แล้วชายคนที่ยืนในหมู่ต้นน้ำมันเขียวอธิบายว่า “พวกเขาคือผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งไปทั่วโลก”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๐
ชาย​คน​ที่​ยืน​อยู่​ท่ามกลาง​พุ่มไม้​นั้น​ตอบว่า “พวก​ม้า​นี้​คือ​พวก​ที่​พระยาห์เวห์​ส่ง​มา​เพื่อ​ท่อง​ตรวจตรา​ไป​ใน​โลก​นี้”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๐
เหตุฉะนั้นชายที่ยืนอยู่ท่ามกลางต้นน้ำมันเขียวจึงบอกว่า ‘เหล่านี้คือผู้ที่พระเจ้าทรงใช้ให้ไปเที่ยวตรวจตราโลก’
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๐
เหตุฉะนั้นชายที่ยืนอยู่ท่ามกลางต้นน้ำมันเขียวจึงบอกว่า `เหล่านี้คือผู้ที่พระเยโฮวาห์ทรงใช้ให้ไปเที่ยวตรวจตราโลก'
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๐
เหตุ ฉะนั้น ชาย ที่ ยืน อยู่ ท่ามกลาง ต้นน้ำ มัน เขียว จึง บอก ว่า ` เหล่า นี้ คือ ผู้ ที่ พระ เยโฮ วาห์ทรง ใช้ ให้ ไป เที่ยว ตรวจตรา โลก '
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok