A A A A A
โยนาห์ ๓
แล้วพระวจนะของพระยาห์เวห์มาถึงโยนาห์เป็นครั้งที่สองว่า
“จงลุกขึ้นไปยังนีนะเวห์นครใหญ่ และจงประกาศข่าวแก่เมืองนั้นตามที่เราบอกเจ้า”
ดังนั้น โยนาห์จึงลุกขึ้นไปยังนีนะเวห์ ตามพระวจนะของพระยาห์เวห์ นีนะเวห์เป็นนครใหญ่โตมโหฬาร ถ้าจะเดินข้ามเมืองก็กินเวลาสามวัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

แล้วมีพระดำรัสจากองค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงโยนาห์เป็นครั้งที่สองว่า
“จงไปนีนะเวห์นครใหญ่ และประกาศแก่ชาวกรุงนั้นตามที่เราสั่งเจ้า”
โยนาห์ก็เชื่อฟังพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าและไปยังนีนะเวห์ นครนั้นใหญ่มาก ต้องใช้เวลาสามวันจึงเดินทางทั่ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

แล้ว​พระยาห์เวห์​ก็​พูด​กับ​โยนาห์​เป็น​ครั้ง​ที่สอง​ว่า
“ลุกขึ้น​ไป​ยัง​เมือง​นีนะเวห์​ที่​ยิ่งใหญ่​นั้น ไป​ป่าวประกาศ​เรื่อง​ที่​เรา​บอก​กับ​เจ้า​ให้​กับ​คน​ที่นั่น”
แล้ว​โยนาห์​ก็​ลุกขึ้น​ไป​เมือง​นีนะเวห์ ตาม​ที่​พระยาห์เวห์​บอก นีนะเวห์​เป็น​เมือง​ที่​ใหญ่โต​มโหฬาร​ต้อง​ใช้​เวลา​เดิน​ถึง​สามวัน​ถึง​จะ​ทั่วเมือง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

แล้วพระวจนะของพระเจ้ามาถึงโยนาห์เป็นคำรบสองว่า
“จงลุกขึ้นไปยังนีนะเวห์นครใหญ่ และประกาศข่าวแก่เมืองนั้นตามที่เราบอกเจ้า”
ดังนั้น โยนาห์จึงลุกขึ้นไปยังนีนะเวห์ ตามพระวจนะของพระเจ้า ฝ่ายนีนะเวห์เป็นนครใหญ่โตมากทีเดียว ถ้าจะเดินข้ามเมืองก็กินเวลาสามวัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

แล้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงโยนาห์เป็นคำรบสองว่า
"จงลุกขึ้นไปยังนีนะเวห์นครใหญ่ และประกาศข่าวแก่เมืองนั้นตามที่เราบอกเจ้า"
ดังนั้นโยนาห์จึงลุกขึ้นไปยังนีนะเวห์ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ฝ่ายนีนะเวห์เป็นนครใหญ่โตมากทีเดียว ถ้าจะเดินข้ามเมืองก็กินเวลาสามวัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

พระเจ้า ทรง เรียก โย นาห์อีก โย นาห์ประกาศ และ คน นีนะเวห์กลับ ใจ แล้ว พระ วจนะ ของ พระ เยโฮ วาห์มา ถึง โย นาห์เป็น คำรบ สอง ว่า
" จง ลุก ขึ้น ไป ยัง นีนะเวห์นคร ใหญ่ และ ประกาศ ข่าว แก่ เมือง นั้น ตาม ที่ เรา บอก เจ้า "
ดังนั้น โย นาห์จึง ลุก ขึ้น ไป ยังนีนะเวห์ ตาม พระ วจนะ ของ พระ เยโฮวาห์ ฝ่าย นีนะเวห์เป็น นคร ใหญ่ โต มาก ทีเดียว ถ้า จะ เดิน ข้าม เมือง ก็ กินเวลา สาม วัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok