A A A A A
โยนาห์ ๓
ให้ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงนุ่งห่มผ้ากระสอบ ให้ร้องทูลต่อพระเจ้าอย่างจริงจัง เออ ให้ทุกคนหันกลับจากการประพฤติชั่ว และเลิกการทารุณซึ่งมือพวกเขาทำ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

แต่ให้ทั้งคนและสัตว์ห่มตัวด้วยผ้ากระสอบ ให้ทุกคนทูลอ้อนวอนพระเจ้าอย่างเร่งด่วน และให้เลิกทำชั่ว เลิกการทารุณ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

แต่​ให้​ทุกคน​รวมทั้ง​สัตว์ ใส่​เสื้อผ้า​กระสอบ ให้​ทุกคน​อธิษฐาน​ต่อ​พระเจ้า​สุดกำลัง แต่​ละ​คน​จะ​ต้อง​เลิก​ทำชั่ว และ​เลิก​ทำ​ทารุณ​โหดร้าย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ให้ทั้งคนและสัตว์นุ่งห่มผ้ากระสอบ ให้ตั้งจิตตั้งใจร้องทูลต่อพระเจ้า เออ ให้ทุกคนหันกลับเสียจากการประพฤติชั่ว และเลิกการทารุณซึ่งมือเขากระทำ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ให้ทั้งคนและสัตว์นุ่งห่มผ้ากระสอบ ให้ตั้งจิตตั้งใจร้องทูลต่อพระเจ้า เออ ให้ทุกคนหันกลับเสียจากการประพฤติชั่ว และเลิกการทารุณซึ่งมือเขากระทำ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ให้ ทั้งคน และ สัตว์ นุ่งห่ม ผ้า กระสอบ ให้ ตั้ง จิต ตั้งใจ ร้อง ทูล ต่อ พระเจ้า เออ ให้ ทุก คน หัน กลับ เสีย จาก การ ประพฤติ ชั่ว และ เลิก การ ทารุณ ซึ่ง มือ เขา กระทำ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok