A A A A A
โยนาห์ ๓
โยนาห์ตั้งต้นเดินเข้าไปในเมืองได้ระยะทางเดินวันหนึ่ง และท่านก็ร้องประกาศว่า “อีกสี่สิบวัน นีนะเวห์จะถูกทำลาย”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ในวันแรกโยนาห์ตั้งต้นเดินเข้าไปในกรุงนั้น เขาประกาศว่า “อีกสี่สิบวันนีนะเวห์จะถูกทำลาย”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

โยนาห์​เริ่มต้น​เดิน​เข้าไป​ใน​เมือง หลังจาก​เดิน​ไป​ได้​หนึ่งวัน​แล้ว เขา​ก็​เริ่ม​ป่าวประกาศ​ว่า “อีก​สี่สิบวัน เมือง​นีนะเวห์​จะ​ถูกทำลาย”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

โยนาห์ตั้งต้นเดินเข้าไปในเมืองได้ระยะทางเดินวันหนึ่ง และท่านก็ร้องประกาศว่า “อีกสี่สิบวัน นีนะเวห์จะถูกคว่ำ”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

โยนาห์ตั้งต้นเดินเข้าไปในเมืองได้ระยะทางเดินวันหนึ่ง และท่านก็ร้องประกาศว่า "อีกสี่สิบวัน นีนะเวห์จะถูกคว่ำ"
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

โย นาห์ตั้งต้น เดิน เข้าไป ใน เมือง ได้ ระยะ ทาง เดิน วัน หนึ่ง และ ท่าน ก็ ร้อง ประกาศ ว่า " อีก สี่ สิบ วัน นีนะเวห์จะ ถูก คว่ำ "
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok