A A A A A
โยนาห์ ๓
“จงลุกขึ้นไปยังนีนะเวห์นครใหญ่ และจงประกาศข่าวแก่เมืองนั้นตามที่เราบอกเจ้า”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

“จงไปนีนะเวห์นครใหญ่ และประกาศแก่ชาวกรุงนั้นตามที่เราสั่งเจ้า”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

“ลุกขึ้น​ไป​ยัง​เมือง​นีนะเวห์​ที่​ยิ่งใหญ่​นั้น ไป​ป่าวประกาศ​เรื่อง​ที่​เรา​บอก​กับ​เจ้า​ให้​กับ​คน​ที่นั่น”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

“จงลุกขึ้นไปยังนีนะเวห์นครใหญ่ และประกาศข่าวแก่เมืองนั้นตามที่เราบอกเจ้า”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

"จงลุกขึ้นไปยังนีนะเวห์นครใหญ่ และประกาศข่าวแก่เมืองนั้นตามที่เราบอกเจ้า"
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

" จง ลุก ขึ้น ไป ยัง นีนะเวห์นคร ใหญ่ และ ประกาศ ข่าว แก่ เมือง นั้น ตาม ที่ เรา บอก เจ้า "
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok