A A A A A
โยนาห์ ๓
๑๐
เมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรการกระทำของพวกเขาที่ได้หันจากการประพฤติชั่ว พระเจ้าก็เปลี่ยนพระทัยเรื่องความหายนะที่พระองค์ตรัสว่าจะนำมาสู่พวกเขา พระองค์ไม่ทรงลงโทษเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๐
เมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรการกระทำของพวกเขาและเห็นเขาเลิกทำชั่ว ก็ทรงเอ็นดูสงสารและไม่ได้ทำลายพวกเขาตามที่ทรงคาดโทษไว้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๐
พระเจ้า​เห็น​สิ่ง​ที่​พวกเขา​ทำ พระองค์​เห็นว่า​พวกเขา​ได้​หัน​ไป​จาก​ทางชั่ว​ของเขา พระเจ้า​จึง​เปลี่ยนใจ ไม่ลงโทษ​พวกเขา​อย่าง​ที่​พระองค์​บอกไว้​ว่า​จะทำ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๐
เมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรการกระทำของเขาแล้วว่า เขากลับไม่ประพฤติชั่วต่อไป พระเจ้าก็ทรงกลับพระทัย ไม่ลงโทษ ตามที่พระองค์ตรัสไว้ และพระองค์ก็มิได้ทรงลงโทษเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๐
เมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรการกระทำของเขาแล้วว่า เขากลับไม่ประพฤติชั่วต่อไป พระเจ้าก็ทรงกลับพระทัยไม่ลงโทษตามที่พระองค์ตรัสไว้ และพระองค์ก็มิได้ทรงลงโทษเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๐
เมื่อ พระเจ้า ทอดพระเนตร การก ระ ทำ ของ เขา แล้ว ว่า เขา กลับ ไม่ ประพฤติ ชั่ว ต่อ ไป พระเจ้า ก็ ทรง กลับ พระทัย ไม่ ลงโทษ ตาม ที่ พระองค์ ตรัส ไว้ และ พระองค์ ก็ มิได้ ทรง ลงโทษ เขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok