A A A A A
โยนาห์ ๓
แล้วพระวจนะของพระยาห์เวห์มาถึงโยนาห์เป็นครั้งที่สองว่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

แล้วมีพระดำรัสจากองค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงโยนาห์เป็นครั้งที่สองว่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

แล้ว​พระยาห์เวห์​ก็​พูด​กับ​โยนาห์​เป็น​ครั้ง​ที่สอง​ว่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

แล้วพระวจนะของพระเจ้ามาถึงโยนาห์เป็นคำรบสองว่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

แล้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงโยนาห์เป็นคำรบสองว่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

พระเจ้า ทรง เรียก โย นาห์อีก โย นาห์ประกาศ และ คน นีนะเวห์กลับ ใจ แล้ว พระ วจนะ ของ พระ เยโฮ วาห์มา ถึง โย นาห์เป็น คำรบ สอง ว่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok