A A A A A
โยนาห์ ๒
แต่ข้าพระองค์จะถวายสัตวบูชาแด่พระองค์ พร้อมด้วยเสียงขอบพระคุณ ข้าพระองค์บนไว้อย่างไร ข้าพระองค์จะแก้บนอย่างนั้น ความรอดนั้นมาจากพระยาห์เวห์”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ส่วนข้าพระองค์จะถวายเครื่องบูชาแด่พระองค์ ด้วยบทเพลงโมทนาพระคุณ ข้าพระองค์ปฏิญาณไว้อย่างไร ข้าพระองค์จะทำเช่นนั้น การช่วยให้รอดมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

แต่​ข้าพเจ้า​จะ​ร้อง​สรรเสริญ​และ​ขอบ​พระคุณ​พระองค์ ข้าพเจ้า​จะ​ถวาย​เครื่อง​บูชา​ให้​กับ​พระองค์ ข้าพเจ้า​จะ​ทำ​ตาม​สิ่ง​ที่​ข้าพเจ้า​สาบาน​ไว้ ความรอด​มา​จาก​พระยาห์เวห์”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

แต่ข้าพระองค์จะถวายสัตวบูชาแด่พระองค์ พร้อมด้วยเสียงโมทนาพระคุณ ข้าพระองค์บนไว้อย่างไร ข้าพระองค์จะแก้บนอย่างนั้น การที่ช่วยกู้นั้นเป็นของพระเจ้า”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

แต่ข้าพระองค์จะถวายสัตวบูชาแด่พระองค์ พร้อมด้วยเสียงโมทนาพระคุณ ข้าพระองค์ปฏิญาณไว้อย่างไร ข้าพระองค์จะทำตามคำปฏิญาณอย่างนั้น การที่ช่วยให้รอดนั้นเป็นของพระเยโฮวาห์"
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

แต่ ข้าพระ องค์ จะ ถวาย สัต ว บูชา แด่ พระองค์ พร้อม ด้วย เสียง โมทนา พระ คุณ ข้าพระ องค์ ปฏิญาณ ไว้ อย่างไร ข้าพระ องค์ จะ ทำ ตาม คำ ปฏิญาณ อย่าง นั้น การ ที่ ช่วย ให้ รอด นั้น เป็น ของ พระ เยโฮวาห์ "
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok