A A A A A
โยนาห์ ๒
ที่รากแห่งภูเขาทั้งหลาย ข้าพระองค์ลงไปยังแผ่นดิน ซึ่งกลอนประตูปิดกั้นข้าพระองค์ไว้เป็นนิตย์ แต่กระนั้นก็ดี ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ พระองค์ยังทรงนำชีวิตของข้าพระองค์ขึ้นมาจากหลุมมรณะ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ข้าพระองค์จมลงมาถึงรากภูเขา แผ่นดินเบื้องล่างขังข้าพระองค์ไว้เป็นนิตย์ แต่พระองค์ทรงช่วยชีวิตข้าพระองค์ขึ้นมาจากเหว ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ข้าพเจ้า​จม​ลึก​ลงไป​ถึง​ราก​ของ​ภูเขา ข้าพเจ้า​ไป​ถึง​โลก​ของ​คนตาย กลอนประตู​นั้น​ปิด​ขัง​ข้าพเจ้า​ไว้​ตลอดกาล ข้าแต่​พระยาห์เวห์​พระเจ้า​ของ​ข้าพเจ้า พระองค์​ยก​ข้าพเจ้า​ขึ้นมา​จาก​หลุม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ที่รากแห่งภูเขาทั้งหลาย ข้าพระองค์ลงไปยังแผ่นดิน ซึ่งดาลประตูปิดกั้นข้าพระองค์ไว้เป็นนิตย์ แต่กระนั้นก็ดี ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ พระองค์ยังทรงนำชีวิตของข้าพระองค์ขึ้นมาจาก ปากแดนคนตาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ข้าพระองค์ลงไปยังที่รากแห่งภูเขาทั้งหลาย แผ่นดินกับดาลประตูปิดกั้นข้าพระองค์ไว้เป็นนิตย์ แต่กระนั้นก็ดี ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ พระองค์ยังทรงนำชีวิตของข้าพระองค์ขึ้นมาจากความเปื่อยเน่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ข้าพระ องค์ ลง ไป ยัง ที่ ราก แห่ง ภูเขา ทั้งหลาย แผ่นดิน กับ ดาล ประตู ปิด กั้น ข้าพระ องค์ ไว้ เป็นนิตย์ แต่ กระนั้น ก็ดี โอ ข้า แต่ พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ ข้าพระ องค์ พระองค์ ยัง ทรง นำ ชีวิต ของ ข้าพระ องค์ ขึ้น มา จาก ความ เปื่อย เน่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok