A A A A A
โยนาห์ ๒
น้ำก็ท่วมมิดตัวข้าพระองค์ ที่ลึกก็อยู่รอบตัวข้าพระองค์ สาหร่ายทะเลก็พันศีรษะข้าพระองค์อยู่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

น้ำท่วมมิดข้าพระองค์ ที่ลึกล้อมรอบข้าพระองค์ สาหร่ายทะเลพันรอบศีรษะของข้าพระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ตอนนั้น น้ำ​อยู่​รอบตัว​ข้าพเจ้า​สูง​ถึงคอ น้ำทะเล​ลึก​ห้อมล้อม​ข้าพเจ้า​ไว้ สาหร่าย​ทะเล​พัน​รอบหัว​ข้าพเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

น้ำก็ท่วมมิดตัวข้าพระองค์ ที่ลึกก็อยู่รอบตัวข้าพระองค์ สาหร่ายทะเลก็พันศีรษะข้าพระองค์อยู่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

น้ำก็ท่วมมิดข้าพระองค์ คือถึงจิตใจข้าพระองค์ ที่ลึกก็อยู่รอบตัวข้าพระองค์ สาหร่ายทะเลก็พันศีรษะข้าพระองค์อยู่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

น้ำ ก็ ท่วม มิด ข้าพระ องค์ คือ ถึง จิตใจ ข้าพระ องค์ ที่ ลึก ก็ อยู่ รอบ ตัว ข้าพระ องค์ สาหร่าย ทะเล ก็ พัน ศีรษะ ข้าพระ องค์ อยู่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok