A A A A A
โยนาห์ ๒
๑๐
แล้วพระยาห์เวห์ตรัสสั่งปลานั้น มันก็สำรอกโยนาห์ออกไว้บนแผ่นดินแห้ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๐
แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งปลานั้น มันก็สำรอกโยนาห์ออกมาไว้ที่ริมฝั่ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๐
แล้ว​พระยาห์เวห์​ก็​พูด​กับปลา และ​มัน​ก็​คาย​โยนาห์​ออก​มา​ไว้​บน​บก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๐
และพระเจ้าตรัสสั่งปลานั้น มันก็สำรอกโยนาห์ ออกไว้บนแผ่นดินแห้ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๐
และพระเยโฮวาห์ตรัสสั่งปลานั้น มันก็สำรอกโยนาห์ออกไว้บนแผ่นดินแห้ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๐
และ พระ เยโฮ วาห์ตรัส สั่ง ปลา นั้น มัน ก็ สำรอก โย นาห์ออก ไว้ บน แผ่นดิน แห้ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok