A A A A A
โยนาห์ ๒
แล้วโยนาห์ก็อธิษฐานต่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน จากภายในท้องปลานั้นว่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ขณะอยู่ในท้องปลานั้น โยนาห์อธิษฐานต่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

โยนาห์​อธิษฐาน​ต่อ​พระยาห์เวห์​พระเจ้า​ของเขา​จาก​ใน​ท้องปลา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

แล้วโยนาห์ก็อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของท่านจากภายในท้องปลานั้นว่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

แล้วโยนาห์ก็อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจากภายในท้องปลานั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

โย นาห์อธิษฐาน และ ได้ รอด พ้น ไป แล้ว โย นาห์ก็ อธิษฐาน ต่อ พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ ท่าน จาก ภายใน ท้อง ปลา นั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok