A A A A A
เลวีนิติ ๒๒
ห้ามเชื้อสายของอาโรนคนใดที่เป็นโรคเรื้อนหรือมีสิ่งไหลออกมารับประทานของถวายที่บริสุทธิ์ จนกว่าเขาจะสะอาด ผู้ใดแตะต้องสิ่งที่เป็นมลทิน โดยแตะต้องศพหรือผู้มีน้ำกามไหลออก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

“ ‘ถ้าลูกหลานคนใดของอาโรนที่เป็นโรคติดต่อทางผิวหนัง หรือมีสิ่งที่หลั่งออกจากร่างกาย ห้ามกินเครื่องบูชาอันศักดิ์สิทธิ์จนกว่าจะรับการชำระให้บริสุทธิ์แล้ว เขาจะเป็นมลทินด้วยถ้าเขาแตะต้องสิ่งที่แปดเปื้อนจากศพหรือจากคนที่หลั่งน้ำอสุจิ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ถ้า​ลูกหลาน​คนไหน​ของ​อาโรน เป็น​โรค​ผิวหนัง​ร้าย​แรง หรือ​มี​หนอง​ไหล ออก​จาก​ร่างกาย เขา​ต้อง​ไม่​กิน​อาหาร​ที่​ศักดิ์สิทธิ์​พวกนี้​จนกว่า​ตัวเขา​จะ​บริสุทธิ์ ถ้า​มี​ใคร​ไป​แตะ​ต้อง​ถูก​สิ่ง​ที่​ศพ​ของ​คนตาย​ได้​ทำ​ให้​ไม่​บริสุทธิ์​ไว้ หรือ​ถ้า​มี​ใคร​ที่​หลั่ง​น้ำกาม​ออก​มา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

อย่าให้เชื้อสายอาโรนคนใดที่เป็นโรคเรื้อนหรือมี สิ่งไหลออกมารับประทานของบริสุทธิ์ ให้รอจนกว่าเขาสะอาดแล้วก่อน ผู้ใดแตะต้องสิ่งที่มลทิน โดยแตะต้องศพหรือผู้ที่มีน้ำกามไหลออก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

อย่าให้เชื้อสายอาโรนคนใดที่เป็นโรคเรื้อนหรือมีสิ่งไหลออกมารับประทานของบริสุทธิ์ ให้รอจนกว่าเขาสะอาดแล้วก่อน ผู้ใดแตะต้องสิ่งที่มลทินโดยแตะต้องศพหรือผู้ที่มีน้ำกามไหลออก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

อย่า ให้ เชื้อสาย อา โร นค น ใด ที่ เป็น โรค เรื้อน หรือ มี สิ่ง ไหล ออก มา รับประทาน ของ บริสุทธิ์ ให้ รอ จนกว่า เขา สะอาด แล้ว ก่อน ผู้ ใด แตะต้อง สิ่ง ที่ มลทิน โดย แตะต้อง ศพ หรือ ผู้ ที่ มี น้ำกาม ไหล ออก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok