A A A A A
เลวีนิติ ๒๒
๓๒
ห้ามทำให้นามบริสุทธิ์ของเราเป็นที่เหยียดหยาม แต่ให้เราเป็นที่สรรเสริญในหมู่คนอิสราเอล เราคือยาห์เวห์ ผู้ชำระเจ้าให้บริสุทธิ์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๓๒
อย่าลบหลู่นามอันบริสุทธิ์ของเรา ชนอิสราเอลจะต้องรับรู้ว่าเราบริสุทธิ์ เราคือพระยาห์เวห์ผู้ทำ ให้เจ้าบริสุทธิ์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๓๒
เจ้า​ต้อง​ไม่​ลบหลู่​ดูหมิ่น​ชื่อ​อัน​ศักดิ์สิทธิ์​ของ​เรา ประชาชน​ชาว​อิสราเอล​ต้อง​จำไว้​ว่า เรา​แตกต่าง​จาก​ผู้อื่น เรา​คือ​ยาห์เวห์ ผู้ที่​ทำ​ให้​พวก​เจ้า​แตกต่าง​จาก​คน​อื่นๆ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๓๒
เจ้าอย่ากระทำให้นามบริสุทธิ์ของเราเป็นที่เหยียดหยาม แต่ให้เราเป็นที่สรรเสริญในหมู่คนอิสราเอล เราคือพระเจ้า ผู้ทำเจ้าให้บริสุทธิ์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๓๒
เจ้าอย่าลบหลู่นามบริสุทธิ์ของเรา แต่ให้เราเป็นผู้บริสุทธิ์ในหมู่คนอิสราเอล เราคือพระเยโฮวาห์ผู้ตั้งเจ้าไว้ให้บริสุทธิ์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๓๒
เจ้า อย่า ลบหลู่ นาม บริสุทธิ์ ของ เรา แต่ ให้ เรา เป็น ผู้ บริสุทธิ์ ใน หมู่ คน อิส ราเอล เรา คือ พระ เยโฮ วาห์ผู้ ตั้ง เจ้า ไว้ ให้ บริสุทธิ์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok