A A A A A
เลวีนิติ ๒๒
๓๐
จงรับประทานเครื่องบูชานั้นในวันถวายเครื่องบูชา ห้ามเหลือไว้จนรุ่งเช้า เราคือยาห์เวห์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๓๐
จงกินให้หมดในวันนั้น อย่าเหลือค้างถึงวันรุ่งขึ้น เราคือพระยาห์เวห์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๓๐
คือ​เจ้า​ต้อง​กิน​มัน​ภายใน​วันนั้น และ​ต้อง​ไม่​ให้​เหลือ​ถึง​วัน​รุ่งขึ้น เรา​คือ​ยาห์เวห์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๓๐
จงรับประทานเครื่องบูชานั้นในวันถวายเครื่องบูชา อย่าเหลือไว้จนรุ่งเช้าเลย เราคือพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๓๐
จงรับประทานเครื่องบูชานั้นในวันถวายเครื่องบูชา อย่าเหลือไว้จนรุ่งเช้าเลย เราคือพระเยโฮวาห์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๓๐
จง รับประทาน เครื่องบูชา นั้น ใน วัน ถวาย เครื่องบูชา อย่า เหลือ ไว้ จน รุ่งเช้า เลย เรา คือ พระ เยโฮวาห์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok