A A A A A
เลวีนิติ ๒๒
๒๙
เมื่อถวายเครื่องสัตวบูชาเป็นเครื่องบูชาขอบพระคุณแด่พระยาห์เวห์ จงถวายเครื่องสัตวบูชานั้นให้เป็นที่โปรดปราน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๙
“เมื่อถวายเครื่องบูชาขอบพระคุณแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องถวายตามวิธีซึ่งจะเป็นที่ยอมรับแทนตัวเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๙
เมื่อ​เจ้า​เอา​เครื่อง​บูชา​มา​ถวาย เพื่อ​เป็น​การ​ขอบคุณ​พระยาห์เวห์ เจ้า​ต้อง​บูชา​มัน​อย่าง​ที่​จะ​เป็น​ที่​ยอมรับ​เพื่อ​เจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๙
เมื่อเจ้าถวายเครื่องสัตวบูชาเป็นเครื่องบูชา โมทนาพระคุณแด่พระเจ้า เจ้าจงถวายเครื่องสัตวบูชานั้นเพื่อเจ้าจะเป็นที่โปรดปราน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๙
เมื่อเจ้าถวายเครื่องสัตวบูชาเป็นเครื่องบูชาโมทนาพระคุณแด่พระเยโฮวาห์ เจ้าจงถวายเครื่องสัตวบูชานั้นด้วยความเต็มใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๙
เมื่อ เจ้า ถวาย เครื่อง สัต ว บูชา เป็น เครื่องบูชา โมทนา พระ คุณ แด่ พระ เยโฮวาห์ เจ้า จง ถวาย เครื่อง สัต ว บูชา นั้น ด้วย ความ เต็มใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok