A A A A A
เลวีนิติ ๒๒
๒๘
ไม่ว่าแม่สัตว์นั้นจะเป็นโค หรือแกะก็ดี ห้ามฆ่ามันพร้อมกับลูกของมันในวันเดียวกัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๘
อย่าฆ่าลูกและแม่ของวัวหรือแกะในวันเดียวกัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๘
เจ้า​ต้อง​ไม่​ฆ่า​วัว​หรือ​แกะ พร้อม​กับ​ลูก​ของมัน​ใน​วัน​เดียวกัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๘
แม้ว่าแม่สัตว์นั้นจะเป็นวัวหรือแกะก็ดี เจ้าอย่าฆ่ามันพร้อมกับลูกของมันในวันเดียวกัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๘
แม้ว่าแม่สัตว์นั้นจะเป็นวัวหรือแกะก็ดี เจ้าอย่าฆ่ามันพร้อมกับลูกของมันในวันเดียวกัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๘
แม้ ว่า แม่ สัตว์ นั้น จะ เป็น วัว หรือ แกะ ก็ดี เจ้า อย่า ฆ่า มัน พร้อม กับ ลูก ของ มัน ใน วัน เดียวกัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok