A A A A A
เลวีนิติ ๒๒
๒๗
“เมื่อโค หรือแกะ หรือแพะเกิดมา ให้อยู่กับแม่เจ็ดวัน ตั้งแต่วันที่แปดเป็นต้นไปจะใช้เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระยาห์เวห์ก็เป็นที่โปรดปราน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๗
“เมื่อลูกวัว แกะ หรือแพะเกิดมา จงปล่อยมันไว้กับแม่เป็นเวลาเจ็ดวัน ตั้งแต่วันที่แปดเป็นต้นไปจึงจะเป็นที่ยอมรับให้เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๗
“เมื่อ​มี​วัว แกะ​หรือ​แพะ​เกิด​ใหม่ ต้อง​ให้​มัน​อยู่​กับ​แม่​ของมัน​เป็น​เวลา​เจ็ดวัน ใน​วัน​ที่แปด​หรือ​ต่อ​จากนั้น ถึง​จะ​เอา​มา​เป็น​ของขวัญ​ให้​กับ​พระยาห์เวห์ ที่​พระองค์​จะ​ยอมรับ​ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๗
“เมื่อวัวหรือแกะหรือแพะเกิดมา ให้อยู่กับแม่เจ็ดวัน ตั้งแต่วันที่แปดเป็นต้นไปจะใช้เป็นเครื่องบูชา ด้วยไฟถวายแด่พระเจ้าก็เป็นที่ทรงรับ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๗
"เมื่อวัวหรือแกะหรือแพะเกิดมา ให้อยู่กับแม่เจ็ดวัน ตั้งแต่วันที่แปดเป็นต้นไปจะใช้เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ก็เป็นที่โปรดปราน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๗
" เมื่อ วัว หรือ แกะ หรือ แพะ เกิด มา ให้ อยู่ กับ แม่ เจ็ด วัน ตั้งแต่ วัน ที่ แปด เป็นต้น ไป จะ ใช้ เป็น เครื่องบูชา ด้วย ไฟ ถวาย แด่ พระ เยโฮ วาห์ก็ เป็น ที่ โปรดปราน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok