A A A A A
เลวีนิติ ๒๒
๒๕
ห้ามนำสัตว์เหล่านี้ซึ่งได้มาจากคนต่างด้าวถวายเป็นพระกระยาหารแห่งพระเจ้าของเจ้า เพราะสัตว์นั้นมีตำหนิด้วยความพิการ พวกเจ้าจึงไม่เป็นที่โปรดปราน”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๕
เจ้าอย่ารับสัตว์เหล่านี้จากมือของคนต่างด้าวและถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าของเจ้า เพราะสัตว์ที่พิการและมีตำหนิจะไม่เป็นที่ยอมรับแทนตัวเจ้า’ ”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๕
เจ้า​ต้อง​ไม่​เอา​สัตว์​อย่างนั้น​จาก​ชาว​ต่างชาติ​มา​ถวาย​เป็น​ของขวัญ​ให้​กับ​พระเจ้า​ของ​เจ้า เพราะ​มัน​เป็น​สัตว์​ที่​มี​ตำหนิ​และ​พิการ​ทาง​ร่างกาย มัน​จะ​ไม่​เป็น​ที่​ยอมรับ​เพื่อ​เจ้า’”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๕
เจ้าอย่านำสัตว์ซึ่งได้มาจากคนต่างด้าวถวาย เป็นพระกระยาหารแห่งพระเจ้าของเจ้า เพราะสัตว์นั้นมีตำหนิด้วยถูกทำให้พิการจึงไม่ ทรงรับเพื่อเจ้า”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๕
เจ้าอย่านำสัตว์ซึ่งได้มาจากคนต่างด้าวถวายเป็นพระกระยาหารแห่งพระเจ้าของเจ้า เพราะสัตว์นั้นมีตำหนิด้วยถูกทำให้พิการจึงไม่เป็นที่โปรดปราน"
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๕
เจ้า อย่า นำ สัตว์ ซึ่ง ได้ มา จาก คน ต่างด้าว ถวาย เป็น พระ กระยาหาร แห่ง พระเจ้า ของ เจ้า เพราะ สัตว์ นั้น มี ตำหนิ ด้วย ถูก ทำให้ พิการ จึง ไม่ เป็น ที่ โปรดปราน "
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok