A A A A A
เลวีนิติ ๒๒
๒๑
เมื่อคนใดถวายเครื่องศานติบูชาแด่พระยาห์เวห์เพื่อแก้บนหรือถวายด้วยใจสมัคร เป็นสัตว์ที่ได้มาจากฝูงโค หรือฝูงแพะแกะ สัตว์นั้นต้องไม่มีตำหนิจึงจะเป็นที่โปรดปราน สัตว์นั้นจะต้องไม่มีตำหนิเลย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๑
ผู้ใดคัดเลือกสัตว์จากฝูงวัวหรือฝูงแพะแกะเป็นเครื่องสันติบูชาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่าจะทำตามสัตย์ปฏิญาณหรือถวายตามความสมัครใจ จะต้องถวายสัตว์ที่ไม่มีตำหนิจึงจะเป็นที่ยอมรับ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๑
เมื่อ​มี​ใคร​เอา​วัว​หรือ​แกะ​หรือ​แพะ​จาก​ฝูง มา​ถวาย​เป็น​เครื่อง​สังสรรค์​บูชา ให้​กับ​พระยาห์เวห์ เพื่อ​แก้บน หรือ​ของถวาย​ด้วย​ความ​สมัครใจ สัตว์​ที่​เอา​มา​นั้น​ต้อง​ไม่มี​ตำหนิ​อะไร​เลย เพื่อ​ให้​เป็น​ที่​ยอมรับ มัน​จะ​ต้อง​ไม่​พิการ​ทาง​ร่างกาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๑
เมื่อคนใดถวายเครื่องศานติบูชาแด่พระเจ้าเพื่อ แก้บนหรือถวายด้วยใจสมัคร เป็นสัตว์ที่ได้มาจากฝูงวัว หรือฝูงแพะแกะ สัตว์นั้นต้องไม่มีตำหนิจึงจะทรงรับ อย่าให้สัตว์นั้นมีที่ติเลย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๑
เมื่อคนใดถวายเครื่องสันติบูชาแด่พระเยโฮวาห์ เพื่อทำตามคำปฏิญาณหรือถวายด้วยใจสมัคร เป็นสัตว์ที่ได้มาจากฝูงวัว หรือฝูงแพะแกะ สัตว์นั้นต้องไม่มีตำหนิจึงจะเป็นที่โปรดปราน อย่าให้สัตว์นั้นมีที่ติเลย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๑
เมื่อ คน ใด ถวาย เครื่อง สันติ บูชา แด่ พระ เยโฮวาห์ เพื่อ ทำ ตาม คำ ปฏิญาณ หรือ ถวาย ด้วย ใจ สมัคร เป็น สัตว์ ที่ ได้ มา จาก ฝูง วัว หรือ ฝูง แพะ แกะ สัตว์ นั้น ต้อง ไม่ มี ตำหนิ จึง จะ เป็น ที่ โปรดปราน อย่า ให้ สัตว์ นั้น มี ที่ ติ เลย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok