A A A A A
เลวีนิติ ๒๒
๑๘
“จงกล่าวแก่อาโรนและบุตรหลานของเขา และแก่คนอิสราเอลทั้งหมดว่า เมื่อคนอิสราเอลหรือคนต่างด้าวในอิสราเอลคนใดถวายเครื่องบูชา เป็นเครื่องแก้บนหรือเครื่องบูชาด้วยใจสมัคร ซึ่งถวายแด่พระยาห์เวห์เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๘
“จงกล่าวแก่อาโรนกับบุตรชายและปวงชนอิสราเอลว่า ‘หากชาวอิสราเอลหรือคนต่างด้าวคนใดที่อาศัยในหมู่พวกเจ้า จะถวายเครื่องเผาบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่าจะถวายตามสัตย์ปฏิญาณหรือเป็นเครื่องบูชาตามความสมัครใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๘
“ให้​บอก​อาโรน และ​พวก​ลูกๆ​ของ​เขา และ​ชาว​อิสราเอล​ทั้งหมด​ว่า ‘เมื่อ​มี​ใคร​ใน​ครอบครัว​ชาว​อิสราเอล หรือ​ชาว​ต่างชาติ​ใน​อิสราเอล ถวาย​เครื่อง​เผา​บูชา ไม่ว่า​จะ​เป็น​เครื่อง​บูชา​แก้บน หรือ​เครื่อง​บูชา​ที่​เขา​สมัครใจ​ถวาย​ให้​กับ​พระยาห์เวห์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๘
“จงกล่าวแก่อาโรนและบุตรหลานของอาโรน และแก่คนอิสราเอลทั้งหมดว่า เมื่อคนอิสราเอลหรือคนต่างด้าวในอิสราเอล ผู้ใดถวายเครื่องบูชา เป็นเครื่องแก้บนหรือเครื่องบูชาด้วยใจสมัคร ซึ่งถวายบูชาแด่พระเจ้าเป็นเครื่องเผาบูชา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๘
"จงกล่าวแก่อาโรนและลูกหลานของอาโรน และแก่คนอิสราเอลทั้งหมดว่า เมื่อคนในวงศ์วานอิสราเอลหรือคนต่างด้าวในอิสราเอลผู้ใดถวายเครื่องบูชาสำหรับบรรดาเครื่องปฏิญาณ และบรรดาเครื่องบูชาด้วยใจสมัครของตน ซึ่งถวายบูชาแด่พระเยโฮวาห์เป็นเครื่องเผาบูชา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๘
" จง กล่าว แก่ อา โร น และ ลูก หลาน ของ อา โร น และ แก่ คน อิส รา เอลทั้ง หมด ว่า เมื่อ คนใน วงศ์วาน อิส รา เอ ลหรือ คน ต่างด้าว ใน อิส รา เอลผู้ใด ถวาย เครื่องบูชา สำหรับ บรรดา เครื่อง ปฏิญาณ และ บรรดา เครื่องบูชา ด้วย ใจ สมัคร ของ ตน ซึ่ง ถวาย บูชา แด่ พระ เยโฮ วาห์เป็น เครื่อง เผา บูชา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok