A A A A A
เลวีนิติ ๒๒
๑๓
ถ้าบุตรสาวของปุโรหิตเป็นแม่ม่ายหรือแม่ร้างและไม่มีบุตร และกลับมาอยู่บ้านบิดาอย่างเมื่อยังสาว นางรับประทานอาหารของบิดาได้ แต่คนภายนอกรับประทานไม่ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๓
แต่หากลูกสาวของปุโรหิตเป็นม่ายหรือหย่าร้างและไม่มีบุตร แล้วนางกลับมาอาศัยอยู่บ้านบิดาเหมือนตอนที่ยังเป็นสาว นางจะกินอาหารของบิดาได้อีก ผู้ใดก็ตามที่ไม่มีสิทธิ์ อย่ากินอาหารนี้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๓
แต่​ถ้า​ลูกสาว​ของ​นักบวช​กลาย​เป็น​แม่หม้าย​หรือ​หย่าร้าง โดย​ที่​นาง​ไม่มี​ลูก และ​นาง​กลับ​มา​อยู่​บ้าน​พ่อ​เหมือน​ตอน​ที่​เป็น​เด็ก นาง​ก็​กิน​อาหาร​ของ​พ่อนาง​ได้ แต่​คนนอก​ที่​ไม่ได้​อยู่​ใน​ครอบครัว​นักบวช​ห้าม​กิน​มัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๓
ถ้าบุตรสาวของปุโรหิตเป็นแม่ม่ายหรือแม่ร้าง และไม่มีบุตร และกลับมาอยู่ที่เรือนของบิดาอย่างเมื่อเธอยังสาว เธอรับประทานอาหารของบิดาได้ แต่คนภายนอก รับประทานไม่ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๓
ถ้าบุตรสาวของปุโรหิตเป็นแม่ม่ายหรือแม่ร้างและไม่มีบุตร และกลับมาอยู่ที่เรือนของบิดาอย่างเมื่อเธอยังสาว เธอรับประทานอาหารของบิดาได้ แต่คนภายนอกรับประทานไม่ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๓
แต่ ถ้า บุตร สาว ของ ปุโรหิต เป็น แม่ม่าย หรือ แม่ร้าง และ ไม่ มี บุตร และ กลับ มา อยู่ ที่ เรือน ของ บิดา อย่าง เมื่อ เธอ ยัง สาว เธอ รับประทาน อาหาร ของ บิดา ได้ แต่ คน ภายนอก รับประทาน ไม่ ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok