A A A A A
เลวีนิติ ๒๒
๑๒
ถ้าบุตรสาวของปุโรหิตไปแต่งงานกับคนภายนอก เธอก็รับประทานเครื่องถวายที่บริสุทธิ์นั้นไม่ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๒
หากบุตรสาวของปุโรหิตแต่งงานกับคนที่ไม่ได้เป็นปุโรหิต ห้ามนางกินเครื่องบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับส่วนแบ่งมานั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๒
ถ้า​ลูกสาว​ของ​นักบวช​ไป​แต่งงาน​กับ​คนนอก​ที่​ไม่ได้​อยู่​ใน​ครอบครัว​ของ​นักบวช นาง​ก็​กิน​ของถวาย​อัน​ศักดิ์สิทธิ์​เหล่านี้​ไม่ได้​อีกแล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๒
ถ้าบุตรสาวของปุโรหิตไปแต่งงานกับคนภายนอก เธอก็รับประทานสิ่งบริสุทธิ์นั้นไม่ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๒
ถ้าบุตรสาวของปุโรหิตไปแต่งงานกับคนภายนอก เธอก็รับประทานของถวายแห่งสิ่งบริสุทธิ์นั้นไม่ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๒
ถ้า บุตร สาว ของ ปุโรหิต ไป แต่งงาน กับ คน ภายนอก เธอ ก็ รับประทาน ของ ถวาย แห่ง สิ่ง บริสุทธิ์ นั้น ไม่ ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok