A A A A A
เลวีนิติ ๒๒
๑๐
“ห้ามคนภายนอกรับประทานของถวายที่บริสุทธิ์ ห้ามผู้มาอาศัยอยู่กับปุโรหิตหรือลูกจ้างรับประทานของถวายที่บริสุทธิ์นั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๐
“ ‘ผู้ที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของปุโรหิต ห้ามกินเครื่องบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ ผู้ที่มาเยี่ยมเยียนปุโรหิตหรือลูกจ้างก็กินไม่ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๐
คนนอก​ต้อง​ไม่​กิน​อาหาร​ที่​ศักดิ์สิทธิ์​นี้ คน​ที่​อาศัย​อยู่​กับ​นักบวช​และ​คนงาน​ที่​นักบวช​จ้าง​มา ต้อง​ไม่​กิน​อาหาร​ที่​ศักดิ์สิทธิ์​นี้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๐
“อย่าให้คนภายนอกรับประทานสิ่งบริสุทธิ์ ผู้ที่มาอาศัยอยู่กับปุโรหิตหรือลูกจ้างอย่าให้รับประทานสิ่งบริสุทธิ์นั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๐
อย่าให้คนภายนอกรับประทานสิ่งบริสุทธิ์ ผู้ที่มาอาศัยอยู่กับปุโรหิตหรือลูกจ้างอย่าให้รับประทานสิ่งบริสุทธิ์นั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๐
อย่า ให้ คน ภายนอก รับประทาน สิ่ง บริสุทธิ์ ผู้ ที่มา อาศัย อยู่ กับ ปุโรหิต หรือ ลูกจ้าง อย่า ให้ รับประทาน สิ่ง บริสุทธิ์ นั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok