A A A A A
อิสยาห์ ๕๕
โอ้ ทุกคนที่กระหาย จงมายังน้ำ และผู้ไม่มีเงิน จงมาหาซื้อและรับประทาน จงมาซื้อเหล้าองุ่นและน้ำนม โดยไม่ต้องเสียเงินและค่าใช้จ่าย
ทำไมพวกเจ้าจึงใช้เงินกับสิ่งที่ไม่ใช่อาหาร? และใช้ค่าจ้าง กับสิ่งที่ไม่อิ่มใจ? จงเอาใจใส่ฟังเรา และรับประทานของดี และให้ตัวเจ้าปีติยินดีในอาหารโอชา
จงเอียงหูของเจ้า แล้วมาหาเรา จงฟัง เพื่อตัวเจ้าจะมีชีวิต และเราจะทำพันธสัญญานิรันดร์กับพวกเจ้า ตามความรักมั่นคงแน่นอนของเราต่อดาวิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

“เชิญทุกคนที่กระหาย มาดื่มน้ำเถิด และผู้ที่ไม่มีเงิน จงมาซื้อกินเถิด! มาเถิด มาซื้อเหล้าองุ่นและน้ำนม โดยไม่คิดเงินและไม่คิดมูลค่า
ทำไมเจ้าจึงใช้จ่ายเงินซื้อสิ่งที่ไม่ใช่อาหาร และลงแรงทำสิ่งที่ไม่ช่วยให้อิ่มใจ? จงฟังเถิด จงฟังเราและรับประทานสิ่งที่ดี แล้วจิตวิญญาณของเจ้าจะปีติยินดีในอาหารอันอุดมสมบูรณ์ที่สุด
จงเงี่ยหูและมาหาเรา มาฟังเราเพื่อจิตวิญญาณของเจ้าจะมีชีวิตอยู่ เราจะทำพันธสัญญานิรันดร์กับเจ้า ว่าด้วยความรักอันซื่อสัตย์ซึ่งเราสัญญาไว้กับดาวิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

พระยาห์เวห์​พูด​ว่า “เฮ้ย พวกเจ้า​ที่​หิวน้ำ มา​ที่​น้ำสิ เฮ้ย พวกเจ้า​ที่​ไม่มีเงิน มาสิ มาซื้อ​และกินซะ มาสิ มาซื้อ​เหล้าองุ่น​และนม ไม่ต้อง​เสียเงิน ไม่ต้อง​คิด​ราคา
ทำไม​เจ้า​ถึง​เอา​เงิน​ของเจ้า​ไป​ซื้อ​ของกิน​ที่​ไม่ใช่​อาหาร​ที่มีประโยชน์ ทำไม​เจ้า​ถึง​เอา​ค่าแรง​ไปซื้อ​สิ่งที่​ไม่ได้​ทำให้​เจ้า​อิ่มจริงๆ ฟังเราให้ดี และ​เจ้า​จะได้​กิน​ของดี และ​เจ้า​ก็​จะได้​มีความสุข​กับ​อาหาร​ชั้นเลิศ
เอียงหูมา และ​เข้า​มาหาเรา ฟังให้ดี เพื่อ​เจ้า​จะได้​มีชีวิต เรา​จะ​ทำ​ข้อตกลง​อันถาวร​กับเจ้า เป็น​สัญญา​ที่​เชื่อถือได้​ที่จะ​สัตย์ซื่อ​ต่อ​ดาวิด​ตลอดไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

“เชิญทุกคนที่กระหาย จงมาถึงน้ำ และผู้ที่ไม่มีเงิน มาซื้อกินเถิด มาซื้อเหล้าองุ่นและน้ำนมเถิด โดยไม่ต้องเสียเงินเสียค่า
ทำไมเจ้าจึงใช้เงินของเจ้าเพื่อของซึ่งไม่ใช่อาหาร และใช้ทรัพยากรซื้อสิ่งซึ่งมิให้อิ่มใจ จงเอาใจใส่ฟังเรา และรับประทานของดี และให้ตัวปีติยินดีในไขมัน
เอียงหูของเจ้า และมาหาเรา จงฟัง เพื่อจิตวิญญาณของเจ้าจะมีชีวิต และเราจะทำพันธสัญญานิรันดร์กับเจ้า อนุสนธิ์ ความรักอันมั่นคงแน่นอนของเราต่อดาวิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

"โอ เชิญทุกคนที่กระหายจงมาถึงน้ำ และผู้ที่ไม่มีเงินมาซื้อกินเถิด มาซื้อน้ำองุ่นและน้ำนมเถิด โดยไม่ต้อเสียเงินเสียค่า
ทำไมเจ้าจึงใช้เงินของเจ้าเพื่อของซึ่งไม่ใช่อาหาร และใช้ผลแรงงานซื้อสิ่งซึ่งมิให้อิ่มใจ จงเอาใจใส่ฟังเรา และรับประทานของดี และให้จิตใจปีติยินดีในไขมัน
เอียงหูของเจ้า และมาหาเรา จงฟัง เพื่อจิตวิญญาณของเจ้าจะมีชีวิต และเราจะทำพันธสัญญานิรันดร์กับเจ้า คือความเมตตาอันแน่นอนของเราต่อดาวิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ความ รอด สำหรับ มนุษย์ ทั้งปวง " โอ เชิญ ทุก คน ที่ กระหาย จง มา ถึง น้ำ และ ผู้ ที่ ไม่ มี เงิน มา ซื้อ กิน เถิด มา ซื้อ น้ำ องุ่น และ น้ำนม เถิด โดย ไม่ ต้อง เสีย เงิน เสีย ค่า
ทำไม เจ้า จึง ใช้ เงิน ของ เจ้า เพื่อ ของ ซึ่ง ไม่ ใช่ อาหาร และ ใช้ ผล แรงงาน ซื้อ สิ่ง ซึ่ง มิ ให้ อิ่มใจ จง เอาใจใส่ ฟัง เรา และ รับประทาน ของดี และ ให้ จิตใจ ปีติ ยินดี ใน ไขมัน
เอียง หู ของ เจ้า และ มา หา เรา จง ฟัง เพื่อ จิต วิญญาณ ของ เจ้า จะ มี ชีวิต และ เรา จะ ทำ พัน ธ สัญญา นิรันดร์กับ เจ้า คือ ความ เมตตา อัน แน่นอน ของ เรา ต่อ ดา วิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok