A A A A A
อิสยาห์ ๕๕
นี่แน่ะ เราได้ตั้งเขาเป็นสักขีพยานต่อชนชาติทั้งหลาย เป็นหัวหน้าและเป็นผู้บัญชาการของชนชาติทั้งหลาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ดูเถิด เราได้ทำให้เขาเป็นพยานแก่ประชาชาติต่างๆ เป็นผู้นำและผู้บังคับบัญชาประชาชาติทั้งหลาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ดูสิ เรา​ทำให้​เขา​เป็น​พยาน​ให้กับ​ชนชาติต่างๆ เรา​ทำให้​เขา​เป็น​ผู้ครอบ​ครอง​และ​เป็น​แม่ทัพ​ของ​ชนชาติต่างๆ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ดูเถิด เรากระทำให้ท่านเป็นพยานต่อชนชาติทั้งหลาย เป็นหัวหน้าและเป็นผู้บัญชาการเพื่อชนชาติทั้งปวง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ดูเถิด เรากระทำให้ท่านเป็นพยานต่อชนชาติทั้งหลาย เป็นหัวหน้าและเป็นผู้บัญชาการเพื่อชนชาติทั้งปวง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ดูเถิด เรา กระทำ ให้ท่า น เป็น พยาน ต่อ ชน ชาติ ทั้งหลาย เป็น หัวหน้า และ เป็น ผู้ บัญชาการ เพื่อ ชน ชาติ ทั้งปวง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok