A A A A A
อิสยาห์ ๕๕
๑๑
ทำนองเดียวกัน คำของเราที่ออกจากปากของเรา จะไม่กลับมาสู่เราเปล่าๆ แต่จะทำให้สิ่งที่เราพอใจนั้นสำเร็จ และให้สิ่งที่เราใช้ไปทำนั้นเสร็จสิ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๑
ถ้อยคำที่ออกจากปากของเราก็เป็นเช่นนั้น มันจะไม่กลับคืนมายังเราโดยเปล่าประโยชน์ แต่จะสัมฤทธิ์ผลตามที่เราปรารถนา และสำเร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๑
เช่นนั้นแหละ คำพูด​ของเรา​เมื่อ​ออกจาก​ปากของเราแล้ว จะ​ไม่หวนกลับ​มาหา​เราเปล่าๆ คำพูด​ของเรา​จะ​ทำให้​สิ่งต่างๆ​ที่​เรา​ต้องการ​เกิดขึ้น คำพูด​ของเรา​จะ​ทำ​สิ่งที่​เรา​ส่งให้​มันไปทำ​จนสำเร็จ”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๑
คำของเราซึ่งออกไปจากปากของเรา จะไม่กลับมาสู่เราเปล่า แต่จะสัมฤทธิ์ผลซึ่งเรามุ่งหมายไว้ และให้สิ่งซึ่งเราใช้ไปทำนั้นจำเริญขึ้นฉันนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๑
คำของเราซึ่งออกไปจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราเปล่า แต่จะสัมฤทธิ์ผลซึ่งเรามุ่งหมายไว้ และให้สิ่งซึ่งเราใช้ไปทำนั้นจำเริญขึ้นฉันนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๑
คำขอ ง เรา ซึ่ง ออก ไป จาก ปากขอ ง เรา จะ ไม่ กลับ มา สู่ เรา เปล่า แต่ จะ สัมฤทธิ์ ผล ซึ่ง เรา มุ่งหมาย ไว้ และ ให้ สิ่ง ซึ่ง เรา ใช้ ไป ทำ นั้น จำเริญ ขึ้น ฉันนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok