A A A A A
อิสยาห์ ๕๐
พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า “ใบหย่ากับแม่ของพวกเจ้า ที่เราใช้ไล่นางไปนั้นอยู่ที่ไหน? หรือเจ้าหนี้ของเราคนใด ที่เราขายพวกเจ้าไปให้เขา? นี่แน่ะ เจ้าถูกขายเพราะบาปของเจ้า และแม่ของเจ้าถูกไล่ไปเพราะความทรยศของเจ้า
ทำไมนะ เมื่อเรามาจึงไม่พบผู้ใดเลย? เมื่อเราร้องเรียกจึงไม่มีใครตอบ? มือเราสั้นเกินกว่าจะไถ่ถอนได้หรือ? และเราไม่มีกำลังจะช่วยกู้หรือ? ดูสิ เราทำให้น้ำทะเลแห้งด้วยการกำราบของเรา เราทำให้แม่น้ำทั้งหลายเป็นถิ่นทุรกันดาร ปลาของแม่น้ำนั้นๆ ก็เน่าเหม็นเพราะขาดน้ำ และตายไปเพราะกระหายน้ำ
เราห่มท้องฟ้าด้วยความดำมืด และใช้ผ้ากระสอบ เป็นผ้าคลุมของมัน”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “หนังสือหย่าของแม่เจ้าที่เราใช้ไล่นางไป อยู่ที่ไหน? หรือเราขายเจ้าไป ให้เจ้าหนี้คนไหน? ที่แท้เจ้าถูกขายไปเพราะบาปของเจ้า แม่ของเจ้าถูกไล่ออกไปเพราะการล่วงละเมิดของเจ้า
เมื่อเรามาถึง ทำไมจึงไม่มีใครสักคน? เมื่อเราเรียก ทำไมไม่มีใครตอบ? แขนของเราสั้นเกินกว่าที่จะไถ่เจ้าหรือ? เราขาดกำลังที่จะช่วยเจ้าให้รอดหรือ? เราสั่งเพียงคำเดียว ทะเลก็แห้งเหือด เราทำให้แม่น้ำกลับกลายเป็นทะเลทราย ปลาของพวกเขาเน่าเหม็นเพราะขาดน้ำ และตายเพราะความกระหาย
เราเอาความมืดห่อหุ้มท้องฟ้า เอาผ้ากระสอบคลุมมันเสีย”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

พระยาห์เวห์​พูด​อย่างนี้​ว่า “อิสราเอล เจ้า​คิดว่า​เรา​หย่า​กับ​เยรูซาเล็ม​แม่​ของเจ้า​แล้วหรือ ไหนละ​ใบหย่า​ของแม่เจ้า​ที่​เรา​ให้กับนาง​ตอน​ส่ง​นางไป หรือ​เรา​ได้ขาย​พวกเจ้า​ไป​จ่ายหนี้​ใครหรือ ไม่เลย แต่​ที่​พวกเจ้า​ถูกขาย​ไปนั้น ก็​เพราะ​ความบาปต่างๆ​ของเจ้าเอง และ​แม่​ของเจ้า​ถูก​ส่งไป​ก็เพราะ​การกบฏต่างๆ​ของเจ้า
ทำไม​ถึง​ไม่มีใคร​อยู่ที่นั่น​ตอนที่​เรามา ทำไม​ถึง​ไม่มีใคร​ตอบ​ตอนที่​เราเรียก เจ้า​คิดว่า​แขน​ของเรา​สั้นเกินไป ที่​จะ​เอื้อม​ออกมา​ช่วยเจ้า​ให้เป็นอิสระหรือ หรือ เจ้า​คิดว่า​เรา​ไม่มีแรง​ที่จะ​ช่วยกู้เจ้าได้ ถ้า​เรา​ตะโกน​ใส่​ทะเล มัน​ก็​จะ​เหือด​แห้งไป เรา​สามารถ​ทำให้​พวกแม่น้ำ​กลายเป็น​ทะเลทราย ปลา​ของ​พวกมัน​ก็จะ​เน่าเหม็น​เพราะ​ขาดน้ำ​และ​ตายไป​เพราะ​กระหาย
เรา​เอา​ความมืด​มาสวม​ท้องฟ้า และ​เรา​ให้มัน​ใส่​ผ้า​กระสอบ”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า “หนังสือหย่าของแม่เจ้า ซึ่งเราได้ใช้ไล่นางไปเสียนั้น อยู่ที่ไหนเล่า หรือเจ้าหนี้ของเราคนไหนเล่า ที่เราได้ขายตัวเจ้าไป ดูเถิด เพราะความบาปชั่วของเจ้า เจ้าจึงถูกขาย และเพราะความทรยศของเจ้า แม่ของเจ้าจึงถูกไล่ไป
ทำไมนะ เมื่อเรามาจึงไม่มีใครเลย เมื่อเราร้องเรียกจึงไม่มีใครตอบ มือของเราสั้น ไถ่ไม่ได้หรือ และเราไม่มีกำลังที่จะช่วยกู้หรือ ดูเถิด เราให้น้ำทะเลแห้งด้วยการขนาบของเรา เรากระทำให้แม่น้ำเป็นถิ่นทุรกันดาร ปลาของแม่น้ำนั้นก็เหม็นเพราะขาดน้ำ และตายเพราะกระหาย
เราห่มฟ้าสวรรค์ไว้ด้วยความดำมืด และเอาผ้ากระสอบมาคลุม”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า "หนังสือหย่าของแม่เจ้า ผู้ซึ่งเราได้ไล่ไปเสียนั้น อยู่ที่ไหนเล่า หรือเจ้าหนี้ของเราคนไหนเล่าที่เราได้ขายตัวเจ้าไป ดูเถิด เพราะความชั่วช้าของเจ้า เจ้าจึงถูกขาย และเพราะความละเมิดของเจ้า แม่ของเจ้าจึงถูกไล่ไป
ทำไมนะ เมื่อเรามาจึงไม่มีใครเลย เมื่อเราร้องเรียกจึงไม่มีใครตอบ มือของเราสั้น ไถ่ไม่ได้หรือ และเราไม่มีกำลังที่จะช่วยให้พ้นหรือ ดูเถิด เราให้น้ำทะเลแห้งด้วยการขนาบของเรา เรากระทำให้แม่น้ำเป็นถิ่นทุรกันดาร ปลาของแม่น้ำนั้นก็เหม็นเพราะขาดน้ำ และตายเพราะกระหาย
เราห่มฟ้าสวรรค์ไว้ด้วยความดำมืด และเอาผ้ากระสอบมาคลุม"
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

พระ เยซู คริสต์ จะ ทรง ถวาย พระองค์ เอง เป็น เครื่องบูชา พระ เยโฮ วาห์ตรัส ดังนี้ ว่า " หนังสือ หย่า ของ แม่เจ้า ผู้ ซึ่ง เรา ได้ ไล่ ไป เสีย นั้น อยู่ ที่ไหน เล่า หรือ เจ้าหนี้ ของ เรา คน ไหน เล่า ที่ เรา ได้ ขายตัว เจ้า ไป ดูเถิด เพราะ ความ ชั่วช้า ของ เจ้า เจ้า จึง ถูก ขาย และ เพราะ ความ ละเมิด ของ เจ้า แม่ ของ เจ้า จึง ถูก ไล่ ไป
ทำไม นะ เมื่อ เรา มา จึง ไม่ มี ใคร เลย เมื่อ เรา ร้อง เรียก จึง ไม่ มี ใคร ตอบ มือ ของ เรา สั้น ไถ่ ไม่ ได้ หรือ และ เรา ไม่ มี กำลัง ที่ จะ ช่วย ให้ พ้น หรือ ดูเถิด เรา ให้ น้ำ ทะเล แห้ง ด้วย การ ขนาบ ของ เรา เรา กระทำ ให้ แม่น้ำ เป็น ถิ่น ทุรกันดาร ปลา ของ แม่น้ำ นั้น ก็ เหม็น เพราะ ขาด น้ำ และ ตาย เพราะ กระหาย
เรา ห่ม ฟ้า สวรรค์ ไว้ ด้วย ความ ดำ มืด และ เอา ผ้า กระสอบ มา คลุม "
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok