A A A A A
อิสยาห์ ๔
ในวันนั้นหญิงเจ็ดคนจะยึดชายคนหนึ่งไว้ กล่าวว่า “เราจะกินอาหารของเราเองและสวมเครื่องนุ่งห่มของเราเอง ขอเพียงให้คนเรียกเราตามชื่อของท่าน ขอโปรดเอาความอดสูของเราไปเสีย”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ในวันนั้นหญิงเจ็ดคนจะยื้อยุดชายคนเดียว และกล่าวว่า “เราจะหาอาหารกินเอง และจัดหาเสื้อผ้าสำหรับตัวเราเอง ขอเพียงแต่ให้เราใช้นามสกุลของท่าน ช่วยลบล้างความอัปยศให้เราด้วยเถิด!”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ในวันนั้น​ผู้หญิง​เจ็ดคน​จะยึด​ผู้ชาย​คนหนึ่งไว้ และ​พวกนาง​จะ​พูดว่า “เรา​จะ​หาอาหาร​กินเอง​และ​เย็บเสื้อผ้า​ใส่เอง ขอเพียงแต่​ให้​ท่าน​แต่งงาน​กับเรา และ​ให้​พวกเรา​ได้ใช้​ชื่อของท่าน เพื่อเรา​จะได้​ไม่อับอาย​เพราะ​ยัง​เป็นโสดอยู่”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ในวันนั้นหญิงเจ็ดคนจะยึดชายคนหนึ่งไว้ กล่าวว่า “เราจะหากินของเรา หานุ่งหาห่มของเราเอง ขอเพียงให้เขาเรียกเราด้วยชื่อของเธอ ขอจงปลดความอดสูของเราเสีย”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ในวันนั้นหญิงเจ็ดคนจะยึดชายคนหนึ่งไว้ กล่าวว่า "เราจะหากินของเรา หานุ่งหาห่มของเราเอง ขอเพียงให้เขาเรียกเราด้วยชื่อของเธอ ขอจงปลดความอดสูของเราเสีย"
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

อาณาจักร ของ พระ คริสต์ คือ พระ อังกูร ใน วัน นั้น หญิง เจ็ด คน จะ ยึด ชาย คน หนึ่ง ไว้ กล่าว ว่า " เรา จะ หากิน ของ เรา หา นุ่ง หา ห่ม ของ เรา เอง ขอ เพียง ให้ เขา เรียก เรา ด้วย ชื่อ ของ เธอ ขอ จง ปลด ความ อดสู ของ เรา เสีย "
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok