A A A A A
ปัญญาจารย์ ๙
ข้าพเจ้าได้นำเรื่องราวทั้งหมดนี้มาคิด ตรวจพิจารณาทั้งสิ้นว่า คนชอบธรรมและคนมีปัญญารวมทั้งกิจการของเขาทั้งหลาย ก็อยู่ในพระหัตถ์พระเจ้า จะทรงรักหรือทรงเกลียดก็ตาม มนุษย์หารู้ไม่ ทุกอย่างก็อยู่ต่อหน้าเขาทั้งหลาย
เคราะห์อันเดียวกันตกแก่คนทั้งปวงเหมือนกันหมดคือ ตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรม ตกแก่คนดีและคนชั่ว ตกแก่คนสะอาดและคนมีมลทิน ตกแก่ผู้ถวายสัตวบูชา และแก่ผู้ไม่ถวายสัตวบูชา ตกแก่คนดีอย่างไร ก็ตกแก่คนบาปอย่างนั้น ตกแก่คนสาบานอย่างไร ก็ตกแก่คนกลัวการสาบานอย่างนั้น
นี่แหละเป็นสิ่งสามานย์ ที่มีอยู่ในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์คือว่า มีเคราะห์อันเดียวกันที่ตกแก่ทุกคน เออ ใจมนุษย์ก็เต็มด้วยความชั่ว และความบ้าบออยู่ในใจเขาเมื่อมีชีวิต และต่อจากนั้น เขาก็ไปอยู่กับคนตาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ข้าพเจ้าจึงได้พิเคราะห์สิ่งทั้งปวงนี้ และสรุปว่า ทั้งคนชอบธรรมและคนฉลาดและการกระทำของพวกเขาล้วนอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า แต่ไม่มีใครรู้ว่าความรักหรือความเกลียดรอคอยเขาอยู่เบื้องหน้า
ทุกคนมีจุดหมายปลายทางเดียวกัน ไม่ว่าคนชอบธรรมหรือคนชั่ว คนดีหรือคนเลว คนไม่เป็นมลทินหรือคนเป็นมลทิน คนถวายเครื่องบูชาหรือคนไม่ถวาย สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนดีฉันใด ก็เกิดขึ้นกับคนบาปฉันนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่กล่าวคำสาบานฉันใด ก็เกิดขึ้นกับคนที่กลัวจะสาบานฉันนั้น
นี่เป็นสิ่งเลวร้ายในบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์ คือทุกคนมีอันเป็นไปแบบเดียวกันหมด ยิ่งกว่านั้นจิตใจของมนุษย์ยังเต็มไปด้วยความชั่วร้ายและบ้าคลั่งตราบชั่วชีวิต และหลังจากนั้นเขาก็ตายตามคนอื่นไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ใช่แล้ว เรา​ได้​ใส่ใจ​และ​ตรวจสอบ​เรื่อง​ทั้งหมด​นี้ แล้ว​เห็น​ว่า​คนดี​และ​คนฉลาด​และ​สิ่งต่างๆ​ที่​เขา​ทำ แม้กระทั่ง​ความรัก​และ​ความ​เกลียด​ของเขา ล้วน​แล้วแต่​อยู่​ใน​กำมือ​ของ​พระเจ้า ไม่มี​ใคร​รู้​ทุกสิ่ง​ทุกอย่าง​ที่​จะ​เกิดขึ้น​กับ​ตัว​เขาเอง​ใน​อนาคต
ทุกคน​ตก​อยู่​ใน​สภาพ​เดียว​กันหมด คือ จะต้อง​เจอ​กับ​ชะตา​กรรม​เดียวกัน ไม่ว่า​จะ​เป็น​คน​บริสุทธิ์​หรือ​คนเลว คนดี​หรือ​คนชั่ว คน​บริสุทธิ์​หรือ​คน​ไม่​บริสุทธิ์ คน​ที่​ถวาย​เครื่อง​บูชา หรือ​คน​ที่​ไม่​ถวาย​เครื่อง​บูชา คน​ที่​ชอบ​สาบาน​หรือ​คน​ที่​กลัว​การ​สาบาน
ใน​บรรดา​สิ่งต่างๆ​ทั้งหมด​ที่​เกิดขึ้น​ภายใต้​ดวง​อาทิตย์ นี่​ก็​เป็น​เรื่อง​เลวร้าย​อีก​เรื่อง คือ​การ​ที่​ทุกคน​จะต้อง​ประสบ​กับ​ชะตา​กรรม​เดียวกัน แถม​หัวใจ​ของ​มนุษย์​ยัง​เต็ม​ไปด้วย​ความ​ชั่วร้าย จิตใจ​เต็ม​ไปด้วย​ความ​บ้าบอ​ตอน​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่ แล้ว​หลัง​จากนั้น​เขา​ก็​ตายกัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ข้าพเจ้าได้นำเรื่องราวเหล่านี้มาคิด ตรวจพิจารณาให้สิ้นว่า คนชอบธรรมและคนมีสติปัญญารวมทั้งกิจการของเขาทั้งหลาย ก็อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า จะทรงรักหรือทรงเกลียดก็ตาม มนุษย์หารู้ไม่ ทุกอย่างก็อยู่ต่อหน้าเขาทั้งหลาย
เคราะห์อันเดียวกันตกแก่คนทั้งปวงเหมือนกันหมด คือตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรม ตกแก่คนดี ตกแก่คนสะอาดและคนที่มีมลทิน ตกแก่ผู้ที่ถวายสัตวบูชา และแก่ผู้ที่ไม่ถวายสัตวบูชา ตกแก่คนดีอย่างไร ก็ตกแก่คนบาปอย่างนั้น ตกแก่คนสาบานอย่างไร ก็ตกแก่คนไม่กล้าสาบานอย่างนั้น
นี่แหละเป็นสิ่งสามานย์ ที่มีอยู่ในบรรดาการที่บังเกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์ คือว่ามีเคราะห์อันเดียวกันที่ตกแก่คนทั้งปวง เออ จิตใจของมนุษย์ก็เต็มไปด้วยความชั่วและความบ้าบออยู่ ในใจของเขาเมื่อมีชีวิตและต่อจากนั้น เขาก็ไปอยู่กับคนตาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ข้าพเจ้าได้นำเรื่องราวเหล่านี้มาคิด ตรวจพิจารณาให้สิ้นว่า คนชอบธรรมและคนมีสติปัญญารวมทั้งกิจการของเขาทั้งหลาย ก็อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า จะทรงรักหรือทรงเกลียดก็ตาม มนุษย์หารู้ไม่ ทุกอย่างก็อยู่ต่อหน้าเขาทั้งหลาย
สิ่งสารพัดตกแก่คนทั้งปวงเหมือนกันหมด คือเหตุการณ์อันเดียวกันตกแก่คนชอบธรรมและคนชั่ว ตกแก่คนดี ตกแก่คนสะอาดและคนที่มีมลทิน ตกแก่ผู้ที่ถวายสัตวบูชา และแก่ผู้ที่ไม่ถวายสัตวบูชา ตกแก่คนดีอย่างไรก็ตกแก่คนบาปอย่างนั้น ตกแก่คนปฏิญาณอย่างไรก็ตกแก่คนไม่กล้าปฏิญาณอย่างนั้น
นี่แหละเป็นสิ่งสามานย์ที่มีอยู่ในบรรดาการที่บังเกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์ คือว่ามีเหตุการณ์อันเดียวกันที่ตกแก่คนทั้งปวง เออ จิตใจของบุตรทั้งหลายของมนุษย์ก็เต็มไปด้วยความชั่ว และความบ้าบออยู่ในใจของเขาเมื่อมีชีวิตและต่อจากนั้นเขาก็ไปอยู่กับคนตาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

หลักการ ต่างๆ สำหรับ การ ดำเนิน ชีวิต ข้าพเจ้า ได้ นำ เรื่องราว เหล่า นี้ มา คิด ตรวจ พิจารณา ให้ สิ้น ว่า คน ชอบธรรม และ คน มี สติปัญญา รวม ทั้ง กิจการ ของ เขา ทั้งหลาย ก็ อยู่ ใน พระ หัตถ์ ของ พระเจ้า จะ ทรง รัก หรือ ทรง เกลียด ก็ตาม มนุษย์ หา รู้ ไม่ ทุก อย่าง ก็ อยู่ ต่อหน้า เขา ทั้งหลาย
สิ่ง สารพัด ตก แก่ คน ทั้งปวง เหมือน กัน หมด คือ เหตุการณ์ อัน เดียวกัน ตก แก่ คน ชอบธรรม และ คน ชั่ว ตก แก่ คน ดี ตก แก่ คน สะอาด และ คน ที่ มี มลทิน ตก แก่ ผู้ ที่ ถวาย สัต ว บูชา และ แก่ ผู้ ที่ ไม่ ถวาย สัต ว บูชา ตก แก่ คน ดี อย่างไร ก็ ตก แก่ คน บาป อย่าง นั้น ตก แก่ คน ปฏิญาณ อย่างไร ก็ ตก แก่ คน ไม่ กล้า ปฏิญาณ อย่าง นั้น
นี่แหละ เป็น สิ่ง สามานย์ ที่ มี อยู่ ใน บรรดา การ ที่ บังเกิด ขึ้น ภาย ใต้ ดวง อาทิตย์ คือ ว่า มี เหตุการณ์ อัน เดียวกัน ที่ ตก แก่ คน ทั้งปวง เออ จิตใจ ของ บุตร ทั้งหลาย ของ มนุษย์ ก็ เต็ม ไป ด้วย ความ ชั่ว และ ความ บ้า บอ อยู่ ใน ใจ ของ เขา เมื่อ มี ชีวิต และ ต่อ จาก นั้น เขา ก็ ไป อยู่ กับ คน ตาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok