A A A A A
ปัญญาจารย์ ๙
เจ้าจงชื่นชมยินดีในชีวิตกับภรรยาซึ่งเจ้ารักตลอดชีวิตอนิจจังที่ได้ประทานให้แก่เจ้าภายใต้ดวงอาทิตย์ตลอดวันเวลาอนิจจังของเจ้า เพราะว่านั่นเป็นรางวัลสำหรับชีวิต และสำหรับการตรากตรำของเจ้า ซึ่งเจ้าได้ตรากตรำภายใต้ดวงอาทิตย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

จงอยู่กินกับภรรยาที่รักด้วยความชื่นชมยินดีตลอดวันคืนอนิจจัง ซึ่งพระเจ้าประทานแก่ท่านภายใต้ดวงอาทิตย์ เพราะนี่คือส่วนในชีวิตของท่าน และในการงานตรากตรำภายใต้ดวงอาทิตย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ให้​มี​ความสุข​ร่วม​กับ​ภรรยา​ที่​คุณรัก​ตลอด​วันเวลา​อัน​ไม่เที่ยง​ของ​ชีวิตนี้ ที่​คุณ​ได้รับ​มา​ภายใต้​ดวง​อาทิตย์​นี้ เพราะ​นั่น​คือ​ส่วนแบ่ง​ของ​ชีวิต​คุณ สำหรับ​งาน​หนัก​ที่​คุณ​ตรากตรำ​ทำ​มา​ภายใต้​ดวง​อาทิตย์​นี้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เจ้าจงอยู่กินด้วยความชื่นชมยินดีกับภรรยาซึ่ง เจ้ารักตลอดชีวิตอนิจจังของเจ้า ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เจ้าภายใต้ดวงอาทิตย์ ตลอดปีเดือนอนิจจังของเจ้า ด้วยว่านั่นเป็นส่วนในชีวิตและในการงานของเจ้า ซึ่งเจ้าได้ออกแรงกระทำภายใต้ดวงอาทิตย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เจ้าจงอยู่กินด้วยความชื่นชมยินดีกับภรรยาซึ่งเจ้ารักตลอดปีเดือนแห่งชีวิตอนิจจังของเจ้า ซึ่งพระองค์ได้ทรงประทานให้แก่เจ้าภายใต้ดวงอาทิตย์ ตลอดปีเดือนอนิจจังของเจ้า ด้วยว่านั่นเป็นส่วนในชีวิตและในการงานของเจ้า ซึ่งเจ้าได้ออกแรงกระทำภายใต้ดวงอาทิตย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

เจ้า จง อยู่กิน ด้วย ความ ชื่นชมยินดี กับ ภรรยา ซึ่ง เจ้า รัก ตลอด ปี เดือน แห่ง ชีวิต อนิจจัง ของ เจ้า ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรง ประทาน ให้ แก่ เจ้า ภาย ใต้ ดวง อาทิตย์ ตลอด ปี เดือน อนิจจัง ของ เจ้า ด้วยว่า นั่น เป็น ส่วน ใน ชีวิต และ ใน การ งาน ของ เจ้า ซึ่ง เจ้า ได้ ออกแรง กระทำ ภาย ใต้ ดวง อาทิตย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok