A A A A A
ปัญญาจารย์ ๙
ทั้งความรักของพวกเขาและความชัง พร้อมกับความอิจฉาของพวกเขาได้สูญไปนานแล้ว และเขาทั้งหลายจะไม่มีส่วนในสิ่งใดที่เกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์อีกต่อไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ความรัก ความเกลียด และความอิจฉาของเขา ล้วนผ่านพ้นไปนานแสนนาน และเขาไม่มีส่วนร่วมกับสิ่งใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์อีกต่อไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ความรัก ความ​เกลียดชัง และ​ความ​อิจฉา​ของ​พวกเขา​หายวับ​ไปหมด และ​พวกเขา​ก็​ไม่มี​ส่วน​ใน​สิ่ง​ทั้งหลาย​ซึ่ง​เกิดขึ้น​ภายใต้​ดวง​อาทิตย์​นี้​อีกแล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ความรักของเขาไม่น้อยกว่าความชัง และความอิจฉาของเขาได้สาปสูญไปตามกันนานแล้ว ในบรรดาการที่บังเกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์ เขาทั้งหลายหามีส่วนร่วมอีกต่อไปไม่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ทั้งความรัก ความชัง และความอิจฉาของเขาได้สาบสูญไปแล้ว ในบรรดาการที่บังเกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์ เขาทั้งหลายหามีส่วนร่วมอีกต่อไปไม่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ทั้ง ความ รัก ความ ชัง และ ความ อิจฉา ของ เขา ได้ สาบสูญ ไป แล้ว ใน บรรดา การ ที่ บังเกิด ขึ้น ภาย ใต้ ดวง อาทิตย์ เขา ทั้งหลาย หา มี ส่วน ร่วม อีก ต่อ ไป ไม่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok