A A A A A
ปัญญาจารย์ ๙
ส่วนคนใดที่อยู่ร่วมกับคนที่มีชีวิต คนนั้นก็มีความหวัง เพราะว่าสุนัขเป็นก็ยังดีกว่าสิงโตตาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

มีความหวังสำหรับคนเป็นเท่านั้น แม้แต่สุนัขเป็นๆ ก็ยังดีกว่าราชสีห์ที่ตายแล้ว!
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

จะ​มี​ใคร​เลือก​ชะตา​กรรม​ของ​ตัวเอง​ได้หรือ แต่​สำหรับ​คนเป็น​นั้น เขา​สามารถ​มั่นใจ​ได้​เรื่องหนึ่ง อย่าง​ที่​คน​พูดกัน​ว่า “หมาเป็น​ย่อม​ดี​กว่า​สิงโต​ที่​ตาย​แล้ว”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ส่วนคนใดที่มั่วสุมอยู่กับคนที่มีชีวิต คนนั้นก็มีความหวังใจได้ ด้วยว่าสุนัขที่เป็นก็ยังดีกว่าสิงห์ที่ตายแล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ส่วนคนใดที่มั่วสุมอยู่กับคนทั้งปวงที่มีชีวิต คนนั้นก็มีความหวังใจได้ ด้วยว่าสุนัขที่เป็นก็ยังดีกว่าสิงโตที่ตายแล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ส่วน คน ใด ที่ มั่วสุม อยู่ กับ คน ทั้งปวง ที่ มี ชีวิต คน นั้น ก็ มีค วาม หวัง ใจ ได้ ด้วยว่า สุนัข ที่ เป็น อยู่ ก็ ยัง ดี กว่า สิงโต ที่ ตาย แล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok