A A A A A
ปัญญาจารย์ ๙
นี่แหละเป็นสิ่งสามานย์ ที่มีอยู่ในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์คือว่า มีเคราะห์อันเดียวกันที่ตกแก่ทุกคน เออ ใจมนุษย์ก็เต็มด้วยความชั่ว และความบ้าบออยู่ในใจเขาเมื่อมีชีวิต และต่อจากนั้น เขาก็ไปอยู่กับคนตาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

นี่เป็นสิ่งเลวร้ายในบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์ คือทุกคนมีอันเป็นไปแบบเดียวกันหมด ยิ่งกว่านั้นจิตใจของมนุษย์ยังเต็มไปด้วยความชั่วร้ายและบ้าคลั่งตราบชั่วชีวิต และหลังจากนั้นเขาก็ตายตามคนอื่นไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ใน​บรรดา​สิ่งต่างๆ​ทั้งหมด​ที่​เกิดขึ้น​ภายใต้​ดวง​อาทิตย์ นี่​ก็​เป็น​เรื่อง​เลวร้าย​อีก​เรื่อง คือ​การ​ที่​ทุกคน​จะต้อง​ประสบ​กับ​ชะตา​กรรม​เดียวกัน แถม​หัวใจ​ของ​มนุษย์​ยัง​เต็ม​ไปด้วย​ความ​ชั่วร้าย จิตใจ​เต็ม​ไปด้วย​ความ​บ้าบอ​ตอน​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่ แล้ว​หลัง​จากนั้น​เขา​ก็​ตายกัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

นี่แหละเป็นสิ่งสามานย์ ที่มีอยู่ในบรรดาการที่บังเกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์ คือว่ามีเคราะห์อันเดียวกันที่ตกแก่คนทั้งปวง เออ จิตใจของมนุษย์ก็เต็มไปด้วยความชั่วและความบ้าบออยู่ ในใจของเขาเมื่อมีชีวิตและต่อจากนั้น เขาก็ไปอยู่กับคนตาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

นี่แหละเป็นสิ่งสามานย์ที่มีอยู่ในบรรดาการที่บังเกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์ คือว่ามีเหตุการณ์อันเดียวกันที่ตกแก่คนทั้งปวง เออ จิตใจของบุตรทั้งหลายของมนุษย์ก็เต็มไปด้วยความชั่ว และความบ้าบออยู่ในใจของเขาเมื่อมีชีวิตและต่อจากนั้นเขาก็ไปอยู่กับคนตาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

นี่แหละ เป็น สิ่ง สามานย์ ที่ มี อยู่ ใน บรรดา การ ที่ บังเกิด ขึ้น ภาย ใต้ ดวง อาทิตย์ คือ ว่า มี เหตุการณ์ อัน เดียวกัน ที่ ตก แก่ คน ทั้งปวง เออ จิตใจ ของ บุตร ทั้งหลาย ของ มนุษย์ ก็ เต็ม ไป ด้วย ความ ชั่ว และ ความ บ้า บอ อยู่ ใน ใจ ของ เขา เมื่อ มี ชีวิต และ ต่อ จาก นั้น เขา ก็ ไป อยู่ กับ คน ตาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok