A A A A A
ปัญญาจารย์ ๙
เคราะห์อันเดียวกันตกแก่คนทั้งปวงเหมือนกันหมดคือ ตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรม ตกแก่คนดีและคนชั่ว ตกแก่คนสะอาดและคนมีมลทิน ตกแก่ผู้ถวายสัตวบูชา และแก่ผู้ไม่ถวายสัตวบูชา ตกแก่คนดีอย่างไร ก็ตกแก่คนบาปอย่างนั้น ตกแก่คนสาบานอย่างไร ก็ตกแก่คนกลัวการสาบานอย่างนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ทุกคนมีจุดหมายปลายทางเดียวกัน ไม่ว่าคนชอบธรรมหรือคนชั่ว คนดีหรือคนเลว คนไม่เป็นมลทินหรือคนเป็นมลทิน คนถวายเครื่องบูชาหรือคนไม่ถวาย สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนดีฉันใด ก็เกิดขึ้นกับคนบาปฉันนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่กล่าวคำสาบานฉันใด ก็เกิดขึ้นกับคนที่กลัวจะสาบานฉันนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ทุกคน​ตก​อยู่​ใน​สภาพ​เดียว​กันหมด คือ จะต้อง​เจอ​กับ​ชะตา​กรรม​เดียวกัน ไม่ว่า​จะ​เป็น​คน​บริสุทธิ์​หรือ​คนเลว คนดี​หรือ​คนชั่ว คน​บริสุทธิ์​หรือ​คน​ไม่​บริสุทธิ์ คน​ที่​ถวาย​เครื่อง​บูชา หรือ​คน​ที่​ไม่​ถวาย​เครื่อง​บูชา คน​ที่​ชอบ​สาบาน​หรือ​คน​ที่​กลัว​การ​สาบาน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เคราะห์อันเดียวกันตกแก่คนทั้งปวงเหมือนกันหมด คือตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรม ตกแก่คนดี ตกแก่คนสะอาดและคนที่มีมลทิน ตกแก่ผู้ที่ถวายสัตวบูชา และแก่ผู้ที่ไม่ถวายสัตวบูชา ตกแก่คนดีอย่างไร ก็ตกแก่คนบาปอย่างนั้น ตกแก่คนสาบานอย่างไร ก็ตกแก่คนไม่กล้าสาบานอย่างนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

สิ่งสารพัดตกแก่คนทั้งปวงเหมือนกันหมด คือเหตุการณ์อันเดียวกันตกแก่คนชอบธรรมและคนชั่ว ตกแก่คนดี ตกแก่คนสะอาดและคนที่มีมลทิน ตกแก่ผู้ที่ถวายสัตวบูชา และแก่ผู้ที่ไม่ถวายสัตวบูชา ตกแก่คนดีอย่างไรก็ตกแก่คนบาปอย่างนั้น ตกแก่คนปฏิญาณอย่างไรก็ตกแก่คนไม่กล้าปฏิญาณอย่างนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

สิ่ง สารพัด ตก แก่ คน ทั้งปวง เหมือน กัน หมด คือ เหตุการณ์ อัน เดียวกัน ตก แก่ คน ชอบธรรม และ คน ชั่ว ตก แก่ คน ดี ตก แก่ คน สะอาด และ คน ที่ มี มลทิน ตก แก่ ผู้ ที่ ถวาย สัต ว บูชา และ แก่ ผู้ ที่ ไม่ ถวาย สัต ว บูชา ตก แก่ คน ดี อย่างไร ก็ ตก แก่ คน บาป อย่าง นั้น ตก แก่ คน ปฏิญาณ อย่างไร ก็ ตก แก่ คน ไม่ กล้า ปฏิญาณ อย่าง นั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok