A A A A A
ปัญญาจารย์ ๙
๑๗
ถ้อยคำอ่อนโยนของคนมีปัญญาก็น่าฟัง กว่าเสียงตะโกนของผู้ครอบครองท่ามกลางคนเขลา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๗
ถ้อยคำแผ่วเบาของคนฉลาดน่าฟัง ยิ่งกว่าเสียงตะโกนของผู้ปกครองที่โง่เขลา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๗
คำพูด​ที่​คน​มี​สติปัญญา​พูด​ออกมา​เบาๆ​มัน​สมควร​ฟัง มากกว่า​เสียง​ตะโกน​ของ​ผู้นำ​ใน​พวก​คนโง่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๗
ถ้อยคำของคนฉลาดซึ่งได้ยินในที่สงัด ดีกว่าสิงหนาทของผู้ครอบครองคนเขลา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๗
ถ้อยคำของคนฉลาดซึ่งได้ยินในที่สงัดดีกว่าสิงหนาทของผู้ครอบครองคนเขลา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๗
ถ้อยคำ ของ คน ฉลาด ซึ่ง ได้ยิน ใน ที่ สงัด ดี กว่า สิงหนาท ของ ผู้ ครอบครอง คน เขลา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok