A A A A A
ปัญญาจารย์ ๙
๑๕
อย่างไรก็ดีในเมืองนั้นมีชายยากจนแต่มีปัญญาอยู่คนหนึ่ง และชายคนนี้ช่วยเมืองนั้นไว้ให้รอดด้วยปัญญาของตน แต่ไม่มีใครระลึกถึงชายยากจนคนนี้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๕
ในเมืองนั้นมีชายคนหนึ่งยากจนแต่ฉลาด และเขาช่วยเมืองนั้นไว้ได้โดยสติปัญญาของเขา แต่ไม่มีใครระลึกถึงชายยากจนคนนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๕
แล้ว​ปรากฏ​ว่า​มี​ชาย​ยากจน​คนหนึ่ง​ใน​เมืองนั้น​ที่​มี​สติปัญญา สามารถ​ที่​จะ​ช่วย​ให้​เมือง​นั้น​รอดพ้น​จาก​การ​โจมตี​ได้ แต่​ไม่มี​ใคร​สนใจ​ชาย​ยากจน​คนนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๕
แต่ในเมืองนั้นมีชายฉลาดแต่ยากจนอยู่คนหนึ่ง และชายคนนี้ช่วยเมืองนั้นไว้ให้รอดด้วยปัญญาของตน แต่หามีใครจดจำรำลึกถึงชายยากจนคนนี้ไม่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๕
แต่ในเมืองนั้นมีชายฉลาดแต่ยากจนอยู่คนหนึ่ง และชายคนนี้ช่วยเมืองนั้นไว้ให้พ้นด้วยปัญญาของตน แต่หามีใครจดจำรำลึกถึงชายยากจนคนนี้ไม่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๕
แต่ ใน เมือง นั้น มี ชาย ฉลาด แต่ ยากจน อยู่ คน หนึ่ง และ ชาย คน นี้ ช่วย เมือง นั้น ไว้ ให้ พ้น ด้วย ปัญญา ของ ตน แต่ หา มี ใคร จดจำ รำลึก ถึง ชาย ยากจน คน นี้ ไม่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok