A A A A A
ปัญญาจารย์ ๙
๑๔
ยังมีเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่ง มีคนอยู่ในเมืองนั้นน้อยคน แล้วมีมหาราชามาตีเมืองนั้น และล้อมเมืองนั้นไว้ และสร้างเครื่องล้อมโจมตีไว้รอบเมือง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๔
มีเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งซึ่งมีคนอาศัยอยู่เพียงหยิบมือเดียว และมีมหาราชองค์หนึ่งกรีธาทัพมาล้อมเมืองไว้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๔
มี​เมือง​เล็กๆ​เมืองหนึ่ง​ที่​มี​คนอยู่​ไม่​มากนัก ต่อมา​มี​กษัตริย์​ที่​ยิ่งใหญ่​บุก​มา​โจมตี​ล้อม​เมือง​ไว้ และ​สร้าง​เครื่องมือ​ต่างๆ​เพื่อ​บุก​ทะลวง​กำแพง​เข้าไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๔
ยังมีเมืองเล็กๆเมืองหนึ่ง มีคนอยู่ในเมืองนั้นน้อยคน แล้วมีมหาราชามาตีเมืองนั้น และล้อมเมืองนั้นไว้ และสร้างเครื่องล้อมไว้รอบเมือง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๔
ยังมีเมืองเล็กๆเมืองหนึ่ง มีคนอยู่ในเมืองนั้นน้อยคน แล้วมีมหากษัตริย์มาตีเมืองนั้นและล้อมเมืองนั้นไว้ และสร้างเครื่องล้อมไว้รอบเมือง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๔
ยัง มี เมือง เล็ก ๆ เมือง หนึ่ง มีค นอ ยู่ ใน เมือง นั้น น้อย คน แล้ว มี มหา กษัตริย์ มาตี เมือง นั้น และ ล้อม เมือง นั้น ไว้ และ สร้าง เครื่อง ล้อม ไว้ รอบ เมือง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok