A A A A A
ปัญญาจารย์ ๙
๑๒
เพราะมนุษย์ไม่รู้วาระของตน ปลาติดอยู่ในอวนที่เลวร้ายฉันใด และนกถูกดักติดอยู่ในบ่วงแร้วฉันใด บรรดามนุษย์ก็ถูกวาระอันเลวร้ายนั้นดักจับโดยฉับพลันเหมือนกันฉันนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๒
ยิ่งกว่านั้น ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไรจะถึงคราวของตน เหมือนปลาติดร่างแหอันโหดร้าย และนกติดกับฉันใด คนก็ติดกับของคราวร้าย ซึ่งโถมเข้าใส่เขาโดยไม่นึกไม่ฝันฉันนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๒
ไม่มี​ใคร​รู้​หรอก​ว่า​จะ​ตาย​เมื่อไหร่ เหมือนกับ​ปลา​ที่​ติด​ใน​ร่างแห​อัน​โหดร้าย เหมือน​พวกนก​ที่​ติด​ใน​กับดัก คนเรา​ก็​เหมือนกัน จะ​ตก​เข้าไป​ใน​กับดัก​เมื่อ​ยาม​ซวย​มาถึง​อย่าง​ไม่ทัน​ตั้งตัว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๒
เพราะว่ามนุษย์ไม่รู้วาระของตน ปลาติดอยู่ในอวนอันร้ายฉันใด และนกถูกดักติดอยู่ในบ่วงแร้วฉันใด วาระอันร้ายก็มาถึงบรรดาบุตรของมนุษย์ เขาก็ถูกวาระอันร้ายนั้นดักจับติดโดยฉับพลันเหมือนกันฉันนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๒
เพราะว่ามนุษย์ไม่รู้วารของตน ปลาติดอยู่ในอวนอันร้ายฉันใด และนกถูกดักติดอยู่ในบ่วงแร้วฉันใด วารอันร้ายก็มาถึงบุตรทั้งหลายของมนุษย์ เขาก็ถูกวารอันร้ายนั้นดักจับติดโดยฉับพลันเหมือนกันฉันนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๒
เพราะว่า มนุษย์ ไม่ รู้ วาระ ของ ตน ปลา ติด อยู่ ใน อวน อัน ร้าย ฉันใด และ นก ถูก ดัก ติด อยู่ ใน บ่วง แร้ว ฉันใด วาระ อัน ร้าย ก็ มา ถึง บุตร ทั้งหลาย ของ มนุษย์ เขา ก็ ถูก วาระ อัน ร้าย นั้น ดัก จับ ติด โดย ฉับพลัน เหมือน กัน ฉันนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok