A A A A A
ปัญญาจารย์ ๙
๑๑
ข้าพเจ้าได้เห็นภายใต้ดวงอาทิตย์อีกว่า คนวิ่งเร็วไม่ชนะในการแข่งขันเสมอไป หรือคนเก่งกาจไม่ชนะสงครามเสมอไป นอกจากนี้ คนมีปัญญาไม่มีอาหารเสมอไป หรือคนฉลาดไม่ร่ำรวยเสมอไป หรือคนรอบรู้ไม่ได้รับความโปรดปรานเสมอไป แต่วาระและโอกาสมีมาถึงเขาทุกคน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๑
ข้าพเจ้าเห็นสิ่งอื่นอีกภายใต้ดวงอาทิตย์คือ คนว่องไวไม่ชนะการวิ่งแข่งเสมอไป คนเข้มแข็งไม่ชนะศึกเสมอไป หรือใช่ว่าคนฉลาดจะได้อาหาร ใช่ว่าคนปราดเปรื่องจะได้ทรัพย์สมบัติ และใช่ว่าผู้รู้จะได้รับความโปรดปราน แต่เวลาและโอกาสมาถึงพวกเขาทุกคน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๑
เรา​ได้เห็น​สิ่งนี้​เกิดขึ้น​ภายใต้​ดวง​อาทิตย์​ด้วย ที่​ว่า คน​ที่​วิ่ง​เร็ว​ที่สุด ก็​ไม่ใช่​จะ​เป็น​ผู้ชนะ​เสมอไป ฝ่าย​ที่​มี​กำลัง​เหนือ​กว่า ก็​ไม่ใช่​ว่า​จะ​ชนะ​สงคราม​เสมอไป หรือ​คน​ที่​มี​สติปัญญา ก็​ไม่ใช่​ว่า​จะ​มี​อาหาร​กิน​เสมอไป หรือ​คน​ที่​มี​ความ​เข้าใจ ก็​ไม่ใช่​ว่า​จะต้อง​ร่ำรวย​เสมอไป หรือ​คน​ที่​มี​ความรู้​มาก ก็​ไม่ใช่​ว่า​จะต้อง​ได้รับ​การ​ยกย่อง​เสมอไป เพราะ​อุบัติเหตุ​เกิดขึ้น​ได้​กับ​ทุกคน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๑
ข้าพเจ้าได้เห็นภายใต้ดวงอาทิตย์อีกว่า คนเร็วไม่ชนะในการวิ่งแข่งเสมอไป หรือฝ่ายมีกำลังไม่ชนะสงครามเสมอไป หรือคนฉลาดไม่รับประทานเสมอไป หรือคนมีความเข้าใจไม่ร่ำรวยเสมอไป หรือผู้ที่เชี่ยวชาญไม่ได้รับความโปรดปรานเสมอไป แต่วาระและโอกาสมีมาถึงเขาทุกคน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๑
ข้าพเจ้าได้เห็นภายใต้ดวงอาทิตย์อีกว่า คนเร็วไม่ชนะในการวิ่งแข่งเสมอไป หรือฝ่ายมีกำลังไม่ชนะสงครามเสมอไป หรือคนฉลาดไม่รับประทานเสมอไป หรือคนมีความเข้าใจไม่ร่ำรวยเสมอไป หรือผู้ที่เชี่ยวชาญไม่ได้รับความโปรดปรานเสมอไป แต่วารและโอกาสมีมาถึงเขาทุกคน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๑
ข้าพเจ้า ได้ เห็น ภาย ใต้ ดวง อาทิตย์ อีก ว่า คน เร็ว ไม่ ชนะ ใน การ วิ่ง แข่ง เสมอ ไป หรือ ฝ่าย มี กำลัง ไม่ ชนะ สงคราม เสมอ ไป หรือ คน ฉลาด ไม่ รับประทาน เสมอ ไป หรือ คน มีค วาม เข้าใจ ไม่ ร่ำรวย เสมอ ไป หรือ ผู้ ที่ เชี่ยวชาญ ไม่ ได้ รับ ความ โปรดปราน เสมอ ไป แต่ วาระ และ โอกาส มี มา ถึง เขา ทุก คน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok