A A A A A
ปัญญาจารย์ ๙
๑๐
มือของเจ้าจับงานอะไร ก็จงทำการนั้นด้วยเต็มกำลัง เพราะในแดนคนตายที่เจ้าจะไปนั้นไม่มีการงาน หรือความคิด หรือความรู้ หรือปัญญา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๐
มือของท่านหยิบจับการใด จงทำการนั้นเต็มกำลังความสามารถเพราะในแดนมรณาที่ท่านกำลังจะไปถึงนั้น ไม่มีงาน ไม่มีการวางแผน ไม่มีความรู้หรือสติปัญญา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๐
สิ่ง​ที่​มือ​คุณ​ทำได้​ก็​ให้​ทำ​สุด​แรงเกิด​ไปเลย เพราะ​ใน​แดน​คนตาย​ที่​จะต้อง​ไปนั้น จะ​ไม่มี​การ​ลงมือ​ทำ​อะไร​เลย ไม่มี​แม้แต่​ความคิด ความรู้ หรือ​สติปัญญา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๐
มือของเจ้าจับทำการงานอะไร จงกระทำการนั้นด้วยเต็มกำลังของเจ้า เพราะว่าในแดนคนตายที่เจ้าจะไปนั้น ไม่มีการงานหรือแนวความคิด หรือความรู้ หรือสติปัญญา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๐
มือของเจ้าจับทำการงานอะไร จงกระทำการนั้นด้วยเต็มกำลังของเจ้า เพราะว่าในแดนคนตายที่เจ้าจะไปนั้นไม่มีการงาน หรือแนวความคิด หรือความรู้ หรือสติปัญญา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๐
มือ ของ เจ้า จับ ทำ การ งาน อะไร จง กระทำ การ นั้น ด้วย เต็ม กำลัง ของ เจ้า เพราะว่า ใน แดน คน ตาย ที่ เจ้า จะ ไป นั้น ไม่ มี การ งาน หรือ แนว ความ คิด หรือ ความ รู้ หรือ สติปัญญา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok