A A A A A
ปัญญาจารย์ ๘
ใครจะเหมือนคนมีปัญญา? หรือใครเล่าจะรู้คำอธิบายของสิ่งต่างๆ ปัญญาของมนุษย์ทำให้ใบหน้าของเขาผ่องใส และสีหน้าที่มึนตึงของเขาก็เปลี่ยนไป
จงถือรักษาพระบัญชาของกษัตริย์เพื่อเห็นแก่คำปฏิญาณของพระเจ้า
อย่ารีบออกไปให้พ้นพระพักตร์พระองค์ อย่ารั้นเมื่อมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้น เพราะกษัตริย์ย่อมทรงกระทำอะไรๆ ตามชอบพระทัยพระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ใครเล่าเสมอเหมือนคนฉลาด? ใครเล่ารู้คำอธิบายของสิ่งต่างๆ? สติปัญญาทำให้หน้าตาของคนเราแจ่มใส และทำให้สีหน้าแข็งกระด้างเปลี่ยนไป
จงเชื่อฟังพระบัญชาของกษัตริย์ เพราะท่านได้ปฏิญาณไว้ต่อหน้าพระเจ้าแล้ว
อย่าหุนหันออกไปให้พ้นพระพักตร์กษัตริย์ อย่ายืนหยัดปกป้องสิ่งที่ไม่ดี เพราะพระองค์จะทรงกระทำสิ่งใดก็ได้ตามแต่ชอบพระทัย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ใคร​กันล่ะ​ที่​เป็น​คนฉลาด​จริงๆ และ​ใคร​กันล่ะ​สามารถ​อธิบาย​สิ่งต่างๆ​ได้ สติปัญญา​ทำ​ให้​ใบหน้า​สดใส และ​ทำ​ให้​หน้า​บึ้งตึง​เปลี่ยนไป
เรา​ขอ​บอก​ว่า ให้​ทำ​ตาม​คำสั่ง​ของ​กษัตริย์​เหมือน​กับ​ที่​เจ้า​ทำ​ตาม​คำ​สาบาน​ที่​ให้​กับ​พระเจ้า
ไม่ต้อง​กลัว​กษัตริย์​หรอก เมื่อ​อยู่​ต่อหน้า​พระองค์ พระองค์​สั่ง​ให้​ทำ​อะไร ก็​ทำ​ไปเลย แต่​อย่า​ไป​มี​ส่วนร่วม​กับ​พวก​กบฏ​ก็​แล้วกัน เพราะ​พระองค์​มี​อำนาจ​ที่​จะ​จัดการ​กับ​ทุกอย่าง​ตาม​ใจชอบ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ใครผู้ใดจะเหมือนนักปราชญ์ หรือใครเล่าจะอธิบายอะไรๆก็ได้ สติปัญญาของมนุษย์กระทำให้ใบหน้าของเขาผ่องใส และใบหน้าของเขาที่แข็งกระด้างก็เปลี่ยนไป
จงถือรักษาพระบัญชาของกษัตริย์และที่เกี่ยวข้องกับ คำปฏิญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านนั้น อย่าเพิกเฉยเสีย
อย่ารีบออกไปให้พ้นพระพักตร์กษัตริย์ เมื่อมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นอย่ารั้น เพราะกษัตริย์ย่อมทรงกระทำอะไรๆตามชอบพระทัยพระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ใครผู้ใดจะเหมือนนักปราชญ์ หรือใครเล่าจะอธิบายอะไรๆก็ได้ สติปัญญาของมนุษย์กระทำให้ใบหน้าของเขาผ่องใส และใบหน้าของเขาที่แข็งกระด้างก็เปลี่ยนไป
ข้าพเจ้าแนะนำว่า จงถือรักษาพระบัญชาของกษัตริย์ และที่เกี่ยวข้องกับคำปฏิญาณต่อพระเจ้า
อย่ารีบออกไปให้พ้นพระพักตร์กษัตริย์ อย่ายืนอยู่ฝ่ายความชั่วร้าย เพราะกษัตริย์ย่อมทรงกระทำอะไรๆตามชอบพระทัยพระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ดูเหมือน ว่า คน ชั่ว เจริญ ขณะ เมื่อ คน ดี ล้ม เหลว ใคร ผู้ ใด จะ เหมือน นักปราชญ์ หรือ ใคร เล่า จะ อธิบาย อะไร ๆ ก็ได้ สติปัญญา ของ มนุษย์ กระทำ ให้ ใบหน้า ของ เขา ผ่องใส และ ใบหน้า ของ เขา ที่ แข็ง กระด้าง ก็ เปลี่ยน ไป
ข้าพเจ้า แนะนำ ว่า จง ถือ รักษา พระ บัญชา ของ กษัตริย์ และ ที่ เกี่ยวข้อง กับ คำ ปฏิญาณ ต่อ พระเจ้า
อย่า รีบ ออก ไป ให้ พ้น พระ พักตร์ กษัตริย์ อย่า ยืน อยู่ ฝ่าย ความ ชั่ว ร้าย เพราะ กษัตริย์ ย่อม ทรง กระทำ อะไร ๆ ตาม ชอบ พระทัย พระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok