A A A A A
ปัญญาจารย์ ๘
เพราะว่าทุกเรื่องราวย่อมมีวาระและวิธีการ แม้ว่าความลำบากของมนุษย์เป็นภาระหนักแก่เขาก็ตาม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เพราะมีโอกาสและวิธีการที่เหมาะสมสำหรับทุกสิ่ง แม้ว่าความทุกข์ยากของมนุษย์จะถาโถมเข้าใส่เขาอย่างหนักหน่วงก็ตาม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

เพราะ​อัน​ที่จริง​แล้ว ทุกสิ่ง​ทุกอย่าง​ก็​มี​เวลา​และ​วิธี​ของมัน แต่​ปัญหา​ของ​คนๆหนึ่ง​ก็​หนัก​สำหรับ​เขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ด้วยว่าไม่ว่าอะไรทั้งนั้นย่อมมีวาระและวิธีการ แม้ว่าความลำบากของมนุษย์เป็นภาระหนักแก่ตัวเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ด้วยว่าไม่ว่าอะไรทั้งนั้นย่อมมีวารและคำตัดสิน ฉะนั้นความลำบากของมนุษย์จึงเป็นภาระหนักแก่ตัวเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ด้วยว่า ไม่ ว่า อะไร ทั้งนั้น ย่อม มี วาระ และ คำ ตัดสิน ฉะนั้น ความ ลำบาก ของ มนุษย์ จึง เป็น ภาระ หนัก แก่ตัว เขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok