A A A A A
ปัญญาจารย์ ๘
๑๕
แล้วข้าพเจ้าจึงยกย่องความสนุกสนาน เพราะว่าไม่มีอะไรดีสำหรับมนุษย์ภายใต้ดวงอาทิตย์มากไปกว่ากินและดื่มกับชื่นชมยินดี เพราะว่าสิ่งนี้จะอยู่เคียงข้างเขาในการตรากตรำของเขาตลอดชีวิตเขา ที่พระเจ้าประทานแก่เขาภายใต้ดวงอาทิตย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๕
ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงสนับสนุนให้ชื่นชมกับชีวิต เพราะสำหรับมนุษย์ที่อยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์แล้ว ไม่มีอะไรดีไปกว่ากินดื่มและเปรมปรีดิ์ แล้วความชื่นชมยินดีจะอยู่เคียงข้างเขาไปในการงาน ตลอดวันคืนแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าประทานแก่เขาภายใต้ดวงอาทิตย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๕
ดังนั้น​เรา​แนะนำ​ให้​หา​ความสุข​สนุก​สนาน เพราะ​ไม่มี​อะไร​ดี​สำหรับ​มนุษย์​ที่​อยู่​ใต้​ดวง​อาทิตย์​นี้ ยกเว้น​การ​กินดื่ม​และ​หา​ความสุข​สนุก​สนาน​ใส่ตัว เพื่อ​ความสุข​นี้​จะ​อยู่​กับ​เขา​เมื่อ​ต้อง​ทำงาน​หนัก ตลอด​วันเวลา​ของ​ชีวิต​ที่​พระเจ้า​ให้​กับเขา​ภายใต้​ดวง​อาทิตย์​นี้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๕
แล้วข้าพเจ้าจึงสนับสนุนให้หาความสนุกสนาน ด้วยว่าภายใต้ดวงอาทิตย์ มนุษย์ไม่มีอะไรดีไปกว่ากินและดื่มกับชื่นชมยินดี ด้วยว่าอาการนี้คลุกคลีไปในการงานของตนตลอด ชีวิตของตน ที่พระเจ้าทรงโปรดประทานแก่ตนภายใต้ดวงอาทิตย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๕
แล้วข้าพเจ้าจึงสนับสนุนให้หาความสนุกสนาน ด้วยว่าภายใต้ดวงอาทิตย์ มนุษย์ไม่มีอะไรดีไปกว่ากินและดื่มกับชื่นชมยินดี ด้วยว่าอาการนี้คลุกคลีไปในการงานของตนตลอดปีเดือนแห่งชีวิตของตน ที่พระเจ้าทรงโปรดประทานแก่ตนภายใต้ดวงอาทิตย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๕
แล้ว ข้าพเจ้า จึง สนับสนุน ให้หา ความ สนุกสนาน ด้วยว่า ภาย ใต้ ดวง อาทิตย์ มนุษย์ ไม่ มี อะไร ดี ไป กว่า กิน และ ดื่ม กับ ชื่นชมยินดี ด้วยว่า อาการ นี้ คลุกคลี ไป ใน การ งาน ของ ตน ตลอด ปี เดือน แห่ง ชีวิต ของ ตน ที่ พระเจ้า ทรง โปรด ประทาน แก่ ตน ภาย ใต้ ดวง อาทิตย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok