A A A A A
ปัญญาจารย์ ๘
๑๒
แม้ว่าคนบาปทำชั่วตั้งร้อยครั้งและอายุเขายังยั่งยืนอยู่ได้ ถึงกระนั้นข้าพเจ้ายังรู้แน่ว่า สวัสดิมงคลจะมีแก่เขาทั้งหลายที่ยำเกรงพระเจ้าคือ ที่มีความยำเกรงเฉพาะพระพักตร์พระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๒
ถึงแม้คนชั่วจะก่อกรรมทำเข็ญเป็นร้อยครั้งและยังมีชีวิตอยู่ยืนยาว ข้าพเจ้าก็ยังรู้แน่แก่ใจว่าบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าซึ่งอยู่ต่อหน้าพระองค์ย่อมได้ดีกว่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๒
คนบาป​ทำชั่ว​เป็น​ร้อยๆ​ครั้ง​แต่​ก็​ยัง​มี​อายุยืน ทั้งๆ​ที่​เรา​ก็​รู้​ทั้งรู้​ว่า​คน​ที่​ยำเกรง​พระเจ้า​และ​ยืน​อยู่​ต่อหน้า​พระองค์​ด้วย​ความ​เกรง​กลัว​จะ​ได้ดี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๒
แม้ว่าคนบาปทำชั่วตั้งร้อยครั้งและอายุ เขายังยั่งยืนอยู่ได้ ถึงกระนั้นข้าพเจ้ายังรู้แน่ว่าความสวัสดิมงคล จะมีแก่เขาทั้งหลายที่ยำเกรงพระเจ้า คือที่มีความยำเกรงต่อพระพักตร์พระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๒
แม้ว่าคนบาปทำชั่วตั้งร้อยครั้ง และอายุเขายังยั่งยืนอยู่ได้ ถึงกระนั้นข้าพเจ้ายังรู้แน่ว่า ความดีจะมีแก่เขาทั้งหลายที่ยำเกรงพระเจ้า คือที่มีความยำเกรงต่อพระพักตร์พระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๒
แม้ ว่า คน บาป ทำ ชั่ว ตั้ง ร้อย ครั้ง และ อายุ เขา ยัง ยั่งยืน อยู่ ได้ ถึง กระนั้น ข้าพเจ้า ยัง รู้ แน่ ว่า ความ ดี จะ มี แก่ เขา ทั้งหลาย ที่ ยำเกรง พระเจ้า คือ ที่ มีค วาม ยำเกรง ต่อ พระ พักตร์ พระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok