A A A A A
ปัญญาจารย์ ๘
๑๑
เพราะการลงโทษตามการตัดสินคนที่ทำชั่วนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นโดยเร็ว เหตุฉะนั้นใจของบรรดามนุษย์จึงเจตนามุ่งทำความอธรรม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๑
เมื่ออาชญากรยังไม่ได้ถูกตัดสินลงโทษ จิตใจของผู้คนก็เต็มไปด้วยกลอุบายที่จะทำผิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๑
เมื่อ​คน​ที่​ทำชั่ว​ไม่​โดน​ลงโทษ​ทันที คน​ถึง​กล้า​ทำชั่ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๑
เพราะการตัดสินการกระทำชั่วนั้น เขาไม่ได้ลงโทษโดยเร็ว เหตุฉะนั้นใจบรรดาบุตรของมนุษย์จึงเจตนามุ่งที่จะ กระทำความอธรรม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๑
เพราะการตัดสินการกระทำชั่วนั้น เขาไม่ได้ลงโทษโดยเร็ว เหตุฉะนั้นใจบุตรทั้งหลายของมนุษย์จึงเจตนามุ่งที่จะกระทำความชั่ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๑
เพราะ การ ตัดสิน การก ระ ทำ ชั่ว นั้น เขา ไม่ ได้ ลงโทษ โดย เร็ว เหตุ ฉะนั้น ใจ บุตร ทั้งหลาย ของ มนุษย์ จึง เจตนา มุ่ง ที่ จะ กระทำ ความ ชั่ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok