A A A A A
ปัญญาจารย์ ๘
๑๐
ข้าพเจ้าได้เห็นเขาฝังคนอธรรมทั้งหลาย ผู้ซึ่งเคยเข้าออกที่สถานบริสุทธิ์ และมีคนสรรเสริญ พวกเขา ในเมืองที่พวกเขาทำสิ่งเช่นนั้น นี่ก็อนิจจังด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๐
และข้าพเจ้าก็เห็นบรรดาคนชั่วร้ายถูกฝัง ผู้ซึ่งเข้าออกในสถานบริสุทธิ์และได้รับการยกย่อง ในนครซึ่งเขาทำชั่วนั่นแหละ นี่ก็อนิจจัง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๐
แล้ว​เรา​ก็​เห็น​พวก​คนชั่ว​ได้รับ​การฝัง​อย่าง​มีเกียรติ แล้ว​ก็​เคย​เดิน​เข้า​ออก​สถานที่​ศักดิ์สิทธิ์​กัน​เป็น​ว่าเล่น แต่​ทุกคน​ใน​เมือง​กลับ​ลืม​คน​ที่​ทำ​ถูกต้อง​ไป นี่​ก็​เป็น​เรื่อง​ไม่เที่ยง​เหมือนกัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๐
ข้าพเจ้าได้เห็นเขาฝังคนอธรรม ผู้ซึ่งเคยเข้าออกที่สถานบริสุทธิ์ และมีคน สรรเสริญเขา ในเมืองที่คนอธรรมนั้นเองกระทำสิ่งเช่นนั้น นี่ก็อนิจจังด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๐
ข้าพเจ้าได้เห็นเขาฝังคนชั่วร้าย ผู้ซึ่งเคยเข้าออกที่สถานบริสุทธิ์ และมีคนลืมเขาในเมืองที่คนชั่วร้ายนั้นเองกระทำสิ่งเช่นนั้น นี่ก็อนิจจังด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๐
ข้าพเจ้า ได้ เห็น เขา ฝัง คน ชั่ว ร้าย ผู้ ซึ่ง เคย เข้า ออก ที่ สถาน บริสุทธิ์ และ มีค น ลืม เขา ใน เมือง ที่ คน ชั่ว ร้าย นั้น เอง กระทำ สิ่ง เช่น นั้น นี่ ก็ อนิจจัง ด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok